จุดเริ่มต้น เวทีฮาลาลระดับภูมิภาคกับ “Raya Festival 2015”

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมกันจัดงาน “Raya Festival 2015” ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดงานด้วยการเชิญคัมภีร์  อัล-กุรอาน โดย นายอุซัน ชอบงาม และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(นายเอกรัฐ หลีเส็น) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(นายอับดุลรอหมาน  กาเหย็ม) กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลฮารีรายอ  ทั้งนี้คุณอภิรดี บุญสม ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และอาจารย์สืบศักดิ์  กลิ่นสอน ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการจัดงาน “Raya Festival 2015

การจัดงาน“Raya Festival 2015” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักปฏิบัติของมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม  เพื่อผลักดันให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างสถาบันฮาลาลกับหน่วยงานต่าง ๆ นำไปสู่การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมในจังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย   3 ส่วน ได้แก่

                   1)  กิจกรรมงานแสดงสินค้าชายแดนใต้  ประมาณ 60 คูหา

                   2)  การบรรยาย และเสวนา ได้แก่

                        - การบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของเดือนรอมฎอนและการเฉลิมฉลองในเทศกาลรายอ”                        
                             โดย ดร.วิสุทธิ์ บินลาเตะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้และ 

                         - การเสวนา เรื่อง “ความพร้อมของจังหวัดสงขลารองรับการท่องเที่ยววิถีมุสลิม” โดยวิทยากรหลายท่านที่มาจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสงขลา  นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากภาคธุรกิจมุสลิมใน  5 จังหวัดชายแดนใต้

                   3) งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้และกิจกรรมของ นักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา (โรงเรียนปอเนาะฮ์)

  ซึ่งในช่วงเทศกาล “ฮารีรายอ” จะเป็นช่วงที่มุสลิมที่ทำงานในต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดเดินทางกลับมาพบญาติ-มิตรในภูมิลำเนาของตัวเอง จึงเป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้ามาเป็นจำนวนมากในเทศกาลนี้  ส่งผลให้มีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับกิจกรรมภายในบูธสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้มีการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องฮาลาล อาทิเช่น สปาฮาลาล ท่องเที่ยวฮาลาล เครื่องสำอางฮาลาล โลจิสติกส์ฮาลาล เป็นต้น ให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงมีการแจกของที่ระลึกจากสถาบันฮาลาลฯ และมีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันในการขอมาตรฐานฮาลาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกซัลมาและน้ำมะนาวลีมา นำมาแสดงในงานด้วย ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง มีการเจรจาธุรกิจและมีการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าเยี่ยมชมบูธในการพัฒนาการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านฮาลาล นอกจากนี้ได้มีการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ พบว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก