บุคลากร

Category: สถาบันฮาลาล Hits: 18775

ผู้บริหารสถาบันฮาลาล | Board of Management Halal Institutetawat

ดร. ธวัช นุ้ยผอม              
DR. TAWAT NOIPOM

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
Director of Halal Institute

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963 


payap

ผศ. ดร. พายัพ มาศนิยม
ASST. PROF DR. PAYAP MASNIYOM

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
DEPUTY DIRECTOR
FOR ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963 


makatar

ดร. มักตาร์ แวหะยี              
DR. MAKATAR WAE-HAYEE

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
DEPUTY DIRECTOR
FOR ACADEMIC AND RESEARCH
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-287231 


 สำนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


 

nasrin

 นัสริน สนยาแหละ
NASRIN SONYALEAH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289292 

 

mareena

มารีนา หมัดอะด้ำ
MAREENA MADADAM

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  074-289295

 

adilan

 นาฏยา แหละหมัด
NATTAYA LAEHMAD

นักวิทยาศาสตร์
SCIENTIST
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289294

 

nawawee

 นาวาวี โตะเยง
NAWAWEE TOHYENG

นักวิทยาศาสตร์
SCIENTIST
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289294

 

ilyas

 อิลยาส ดอเลาะ
ALYAS DOLOH

นักวิทยาศาสตร์
SCIENTIST
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289294

 

intira

อินทิรา อินทสะโร
INTIRA INTASARO

นักวิชาการเงินและบัญชี
FINANCE AND ACCOUNT ACADEMIC OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  074-289291

 

female

 วาลีด้า บูหวัง
WALEEDA BUWANG

นักวิชาการเงินและบัญชี
FINANCE AND ACCOUNT ACADEMIC OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289291

 

female

 โสมย์สัณห์ ธรรมสุรินทร์
SOAMSAN THAMSURIN

นักวิชาการเงินและบัญชี
FINANCE AND ACCOUNT ACADEMIC OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289291

 

yupa

 ยุพา บินเดช
YUPA BINDECH

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289295

 


  สำนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


 

paisal

 ไพศาล แวอาลี
PAISAN WAE-ALI

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
PLAN AND POLICY ANALYSIS OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

artnan

อาร์ดนัน ยามาย
ARTNAN YAMAI

นักวิเทศสัมพันะ์
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

 

abdulloh

 อับดุลเลาะ โซะมะดะ
ABDULLAH SOMADA

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

adam

อาดัม ไกรสุทรังค์
ADAM GRAISUTRANG

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

 

shukree

 ซุกรี แวสอเหาะ
SHUKREE WAESOHO

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

marosee

มะรอซี ลีเมาะ
MAROSEE LEEMOH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

nuttaphong

ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์
NUTTAPHONG JANTARUPHUN

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

 

asnee

 อัสนี หวังพิทยา
ASNEE WANGPITTAYA

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

nureehan

นูรีฮาน สาและ
NUREEHAN SALEAH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

pattama

ปัทมา ไกรสุทรังค์
PATTAMA GRAISUTRANG

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

 

fuangladda

เพื่องลัดดา ศิริ
FUANGLADDA SIRI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

 

fatin

ฟาติน สะมะแอ
FATIN SAMAAE

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963