หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล

Cosmetic1

หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล

          หลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาล เป็นหลักสูตรที่ทางสถาบันฮาลาลฯ ได้จัดให้มีขึ้นมาเพื่อดึงองค์ความรู้ ความสามารถ จากคณาจารย์คณะการแพทย์แผนไทย คณะเภสัชศาสตร์ และทีมนักวิชาการศึกษาของสถาบันฮาลาล ผ่านการวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาลาลขึ้นมา แล้วนำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลทั้ง ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลของตนเอง ให้ได้ตามมาตรฐาน GMP, HACCP-HALAL ประกอบการนำสมุนไพรไทย สมุนไพรที่นิยมในกลุ่มลูกค้ามุสลิม และวัตถุดิบเอกลักษณ์ของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเบื้องต้นในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลแก่บุคลากร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

- เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP-HALAL

จำนวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร

12 ชั่วโมง หรือประมาณ 1 – 2 วัน (รวมการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ)

รูปแบบของหลักสูตร        

เป็นหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ

ภาษาที่ใช้

         หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

         ผู้ประกอบการทั่วไป นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

          การเข้าใจหลักมาตรฐานฮาลาลในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

การเข้าใจในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาที่ได้เรียนรู้

ความรู้ในการประยุกต์ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย สมุนไพรที่นิยมในกลุ่มลูกค้ามุสลิม และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

การเข้าใจด้านวัตถุเจือปนฮาลาล-ฮารอม และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

- เข้าเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดหลักสูตร

          - ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบเกียรติบัตร จากทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map