อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบความชื้น, volatile matter, fixed carbon และ ash

1,600

2

ทดสอบปริมาณขององค์ประกอบในยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน ISO 9924-1

970


 

รายการทดสอบเพื่อหาโมเลกุลและสารประกอบอินทรีย์

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบหาสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในตัวอย่างดิน ทราย และน้ำ

3,500

2

ทดสอบเชิงคุณภาพของน้ำส้มควันไม้

2,800

3

ทดสอบเชิงคุณภาพของน้ำมันหอมระเหย

2,800


 

รายการทดสอบแยกสารและวิเคราะห์สารประกอบ

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ (บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบปริมาณไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐาน EN 12868

6,000

2

ทดสอบปริมาณสารที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ในผลิตภัณฑ์ยางมาตรฐาน EN 12868

6,000

3

ทดสอบปริมาณเอทานอล

3,600

4

ทดสอบปริมาณกรดโพรพิโอนิก (สารกันบูด)

3,600

5

ทดสอบปริมาณกรดไขมัน

4,700

6

ทดสอบคุณภาพกรดไขมัน

2,800

7

ทดสอบปริมาณวัตถุกันเสีย benzoic acid

2,200

8

ทดสอบปริมาณวัตถุกันเสีย benzoic acid & sorbic acid

2,400

9

ทดสอบปริมาณไซโลส/ซูโครส/ฟรุคโตส/กลูโคส (1 สารประกอบ)

3,200

10

ทดสอบปริมาณ adenosine และ cordycepin

4,200


 

รายการทดสอบเพื่อหาโครงสร้างทางเคมี

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

วัดค่าสี

600

2

ทดสอบปริมาณแบบ relative ของอิพอกไซด์ ในตัวอย่างยางและน้ำมัน

1,200

3

ทดสอบปริมาณแบบ relative ของ FAME/ester/ethyl ester/โมโน-,ได-,ไตรกลีเซอไรด์

1,200

4

ความหนืดของสารละลาย (ไม่ควบคุมอุณหภูมิ)

550

5

มวลโมเลกุลของไคโตซาน

1,000


 

รายการทดสอบหาปริมาณธาตุและค่าความร้อน

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบปริมาณ %O2

2,300

2

ทดสอบปริมาณปรอท

1,000

3

ทดสอบปริมาณปรอทในของเหลว (รวมสารแขวนลอย)

1,400

4

ทดสอบปริมาณธาตุ As, Se, Pb และ Cd ในน้ำ (เฉพาะส่วนละลายน้ำ)

2,200

5

ทดสอบปริมาณธาตุ As และ Pb ในน้ำมัน

1,700

6

ทดสอบปริมาณ %CHN

1,500

7

ทดสอบปริมาณ %S

2,000

8

ทดสอบปริมาณ %โปรตีน

1,500

9

ทดสอบปริมาณปรอท

1,400

10

ทดสอบปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมัน

1,500

11

ทดสอบปริมาณ total carbon (TC)

600


 

รายการทดสอบเคมีทั่วไป

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำ (DO)

300

2

ทดสอบปริมาณไนเตรตในน้ำ

450

3

ทดสอบปริมาณซัลเฟตในน้ำ

450

4

ทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ

500

5

ทดสอบสีในน้ำ

150

6

ทดสอบปริมาณความขุ่นในน้ำ

150

7

ทดสอบปริมาณฟีนอลในของเหลว

450

8

ทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์

500

9

ทดสอบปริมาณซัลไฟด์

550

10

ทดสอบปริมาณไซยาไนด์ในของเหลว

350

11

ทดสอบปริมาณแอมโมเนียม

500

12

ทดสอบปริมาณไนเตรตในรังนก

550

13

ทดสอบปริมาณไนไตรต์ในของเหลว

300

14

ทดสอบปริมาณไนไตรต์ในของแข็ง

500

15

ทดสอบปริมาณคลอรีน

350

16

ทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในหมอนยางพารา

2,000

17

ทดสอบปริมาณไซยาไนด์ในของแข็ง

1,000

18

ทดสอบปริมาณแอมโมเนีย – ไนโตรเจน

500

19

ทดสอบปริมาณโปรตีนที่แท้จริง

1,200

20

ทดสอบปริมาณกากใย (crude fiber)

1,200

21

ทดสอบปริมาณไขมัน (crude fat)

600

22

ทดสอบ total base number and total acid number (TBN and TAN)

600

23

ทดสอบปริมาณกลีเซอรอลในน้ำมัน

1,100

24

ทดสอบปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) ในน้ำมัน

600

25

ทดสอบปริมาณกรดไขมัน

600

26

ทดสอบเชิงคุณภาพของสารละลาย

440

27

ทดสอบเชิงปริมาณของสารละลาย

750

28

ทดสอบปริมาณสารแกมมาโอริซานอลในน้ำมันรำข้าว

750

29

ทดสอบปริมาณสารแกมมาโอริซานอลในข้าว

1,300

30

ทดสอบปริมาณสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมัน

750

31

ทดสอบปริมาณ anthocyanin ในสารสกัด

1,000

32

ทดสอบปริมาณ anthocyanin ในพืชและผัก

1,200

33

ทดสอบปริมาณ polysaccharide ในสารสกัด

1,000

34

ทดสอบปริมาณ total phenolic compound ในสารสกัด

1,000

35

ทดสอบปริมาณ TMTD ตกค้าง

1,200

36

ทดสอบปริมาณ BODI ในน้ำมัน

440

 

รายการทดสอบงานชีวโมเลกุล

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบปริมาณของสาร aflatoxin ในอาหาร

1,400

2

วิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดอะมิโน (17 residues) ประกอบด้วย aspartic acid, serine, glutamic acid, glycine, histidine, arginine, thrconine, alanine, proline, cystine, tyrosine, valine, methionine, lysine, isoleucine, leucine, phenylalanine

5,000

3

ทดสอบปริมาณ ochratoxin ในอาหาร

1,400

4

ทดสอบการปนเปื้อน DNA หมู ด้วยเทคนิค RT-PCR พร้อมสกัดตัวอย่าง

1,400

5

ทดสอบการปนเปื้อน DNA หมู ด้วยเทคนิค RT-PCR พร้อมใบรับรองผลวิเคราะห์สถาบันฮาลาล

1,850

6

ทดสอบคุณภาพยาปฏิชีวนะกลุ่ม macrolide

1,100

7

ทดสอบคุณภาพยาปฏิชีวนะกลุ่ม chloramphenicol

1,300

8

สกัดดีเอ็นเอและวัดปริมาณดีเอ็นเอ

400


 

รายการงานทำแห้งตัวอย่าง/ระเหยตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

บดตัวอย่าง

250

2

ผสมตัวอย่างของเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกัน

100

3

ทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

400


 

รายการทดสอบทั่วไป และ Wet Lab

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

ทดสอบปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีในน้ำ (BOD)

350

2

ทดสอบปริมาณคลอรีนตกค้าง (residual chlorine) ในตัวอย่างของเหลว

400

3

ทดสอบปริมาณความชื้น

400

4

ทดสอบปริมาณเถ้า

500

5

ทดสอบปริมาณไขมันทั้งหมด

600

6

ทดสอบปริมาณของค่ากรดในน้ำมัน

600

7

ทดสอบปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมัน (FFA)

600

8

ทดสอบปริมาณ calcium carbonate equivalent (CCE)

500

9

ทดสอบปริมาณของค่าเปอร์ออกไซด์

500

11

ทดสอบปริมาณสภาพความเป็นด่างในน้ำ

400

12

ทดสอบปริมาณสบู่ในน้ำมัน

500

13

ทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำ (DO)

300

14

ทดสอบปริมาณสภาพความเป็นด่างในน้ำ (M-alkalinity)

400

15

ทดสอบปริมาณสภาพความเป็นด่างในน้ำ (P-alkalinity)

400

16

ทดสอบปริมาณ NaCl

600

17

ทดสอบปริมาณ total alkalinity as NH3

300

18

ทดสอบการละลายในเอทานอลของน้ำมันหอมระเหย

300

19

ทดสอบปริมาณแคลเซียมคลอไรด์

600


 

รายการทดสอบจุลชีววิทยา

ลำดับที่

รายการวิเคราะห์

อัตราค่าบริการ

(บาท/ตัวอย่าง)

1

Coliform bacteria ทั้งหมดในน้ำ (MPN method)

300

2

E. coli

500

3

S. aureus

450

4

Salmonella

760

5

Total plate count (เชื้อแบคทีเรียทั้งหมด)

350

6

Enterobacteriaceae

450

7

Fecal coliform bacteria

300

8

Clostridium perfringens

600

9

E. coli O157

1,400

10

Yeast and mold (ยีสต์และรา)

500

11

Lactic acid bacteria

400


 

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map