หลักสูตรการจัดการระบบฮาลาล | HALAL SYSTEM MANAGEMENT

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)

 

 

G2 ex2

 

วิทยาเขต หาดใหญ่
คณะ/ ส่วนงาน สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสหลักสูตร non degree    842-N01
จำนวนหน่วยกิต    9((4)-15-8)
ชื่อหลักสูตร   non degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)
ชื่อประกาศนียบัตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)

      

คำอธิบายหลักสูตร non degree ประกอบด้วย

 1. เนื้อหาชุดวิชา
  แนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆ การกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาล ขั้นตอนและการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ ผู้เรียนสามารถ
  1. อธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้
  3. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้
  4. ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้
  5. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      ชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่

 • ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
 • ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

กลุ่มเรียน
       
     กลุ่มที่ 1  เรียนภาคทฤษฏี ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     กลุ่มที่ 2  เรียนภาคทฤษฏี ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
    
     ภาคปฏิบัติ เรียนที่สำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย 

      1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

      2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. แต่ต้องมีประสบการณ์งานด้านฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี

การวัดและประเมินผล

       ระดับคะแนน (A, B+, B..., E)

 อัตราค่าเล่าเรียนของชุดวิชา (บาท/คน)                    

      ภาคทฤษฏี  ปกติ  (จันทร์-ศุกร์)  22,000 บาท 
                         สมทบ (เสาร์-อาทิตย์) 32,000 บาท
      ภาคปฏิบัติ  13,000 บาท

การเปิดรับผู้เรียน

 • จำนวนรุ่นที่เปิดต่อปี      จำนวน 2 รุ่น
 • จำนวน 60 คนต่อรุ่น

ระยะเวลา

      รุ่นที่ 2  รับสมัคร   |   มี.ค. 2565 - 8 พ.ค. 2565

                  เรียน        |   พ.ค. - ก.ย. 2565

การจัดการเรียนการสอน

     แยกกลุ่มเรียนเฉพาะ

หน่วยงานความร่วมมือ

 • สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 • คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สภาอุตสาหกรรม

 

รูปแบบกิจกรรมของ MOU  จัดการเรียนการสอนร่วมกัน

       หลักสูตรนี้มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 5 หน่วย เพื่อตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 อย่าง ดังนี้

ชุด/หน่วยการเรียนรู้ (Module)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. ความรู้พื้นฐานฮาลาล-ฮารอม

สามารถอธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้

2. การจัดการองค์ความรู้ระบบกิจการฮาลาล ของประเทศไทย

สามารถบริการให้คำปรึกษาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้

3.การจัดการมาตรฐานและกระบวนการผลิตสินค้าฮาลาล

สามารถกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้

4. การจัดการระบบเอกสารในการขอมาตรฐานฮาลาล

สามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้

5. จรรยาบรรณและทักษะการปฏิบัติงานของการจัดการระบบกิจการฮาลาล

มีทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

 

 

 ที่ปรึกษาหลักสูตร
ismaeil รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาแอ อาลี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
phaisan อาจารย์ ไพศาล พรหมยงค์ 
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
asman ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อัสมัน แตอาลี 
ASST. PROF. DR.ASMAN TAEALI

> 2013 Ph.D (fiqh and Usul Fiqh) International Islamic University Malaysia, Malaysia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  กฏหมายอิสลาม(ชารีอะฮ์)/ฮาลาล คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
(ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล)

santad รองศาสตราจารย์. ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
ASSOC. PROF. DR.SANTAD WICHIENCHOT

>2005 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. หาดใหญ่
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

nana ดร. วันอามีนา บอสตัน อลี
DR.WANAMINA ฺBOSTON ALI
 > 2017 Ph.D (Doctor of Business Administration) Victoria University, Australia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการธุรกิจ/ การจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ)
aris อาจารย์อริศ หัสมา 
Aris Hassama
 
 > 2011 M.E (Economics) International Islamic University Malaysia, Malaysia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  เศรษฐศาสตร์อิสลาม/ การกำกับดูแลองค์กรอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม

 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

นูรีฮาน สาและ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  082 273 0548

 

   

   

   

สมัครเรียน รุ่นที่ 2

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map