วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนด้านการศึกษาฮาลาล ในการพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและนวัตกรรม สู่การยอมรับในระดับสากล”

“To be A leading institute in the ASEAN region for Halal studies, manpower development, research and innovation to achieve international recognition”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนากำลังคน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฮาลาลในระดับประเทศและสากล
 2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านฮาลาลแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 3. สร้างเครือข่ายด้านฮาลาลในประเทศและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคมุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. สร้างมาตรฐานตอยยิบันเพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและคุณภาพของสินค้าให้มีผลต่อการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการฮาลาลอย่างเป็นระบบ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาล
 8. สร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อเป็นแหล่งทุนและการยอมรับต่อฮาลาลไทย

เป้าหมาย (Goal)

 1. การบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
 2. ความสามารถในการสร้างรายได้
 3. มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 4. เป็นที่พึ่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน

บทบาทและความคาดหวัง

 1. THINK TANK
  เป็นมันสมองทางด้านฮาลาลให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ
 2. FACILITATOR
  เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 3. COORDINATOR
  เป็นผู้ประสานเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ การตรวจสอบฮาลาล และการพัฒนากำลังคน
 4. OPERATOR
  เป็นผู้ดำเนินการหลักในงานที่หน่วยงานอื่นๆ ไม่สามารถทำได้

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map