ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

 

  asman  
     
     
parichard

 

Ali
     
     
     

 


tab สำนกงานบรหาร

soamsun yupa phaisan01
fatin waleeda nur
intira masubree  
     

tab ศูนย์วิชาการ 1

nureehan shukree asnee
 mareena  pattama  

 

tab ศนยบรการวชาการและพนธกจเพอสงคม

Nasrin abdulloh artnan
marosee fatin  

 

 

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map