การวิจัยและพัฒนา

 

1. ต้นน้ำ

    - วัตถุดิบ การเพาะปลููก และเพาะเลี้ยง  การพัฒนาพันธุ์

    - การเก็บเกี่ยว

    - การเชือดและชำแหละ

    - ระบบการจัดหา ขนส่ง และเก็บวัตถุดิบ

2. กลางน้ำ

    - การผลิต วิธีการ เทคโนโลยี

    - พัฒนาสถานประกอบการ

    - การให้บริการตรวจวิเคราะห์

    - การได้รับรองมาตรฐาน

3. ปลายน้ำ

    - การตลาด แหล่งและข้อมูล

    - การส่งเสริมการตลาด การจัดแสดง    สินค้า

    - Logistic (การขนส่ง จัดเก็บ และ  ส่งออก)

    - ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในด้าน  ภาษา

    - Exporter

    - Trader   ฯลฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการเป็นแหล่งวิชาการที่สำคัญต่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาล ประกอบด้วย

   - ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - วิทยาลัยอิสลามศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม

   - คณะวิทยาการสื่อสารเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการค้าอิเล็คทรอนิค (e-commerce)

   - คณะศิลปกรรมศาสตร์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก

   - คณะมนุษย์และสังคมวิทยาสอนด้านภาษารวมทั้งภาษามลายู

   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตรเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและกระบวนการส่งออกอาหารฮาลาล

   - ศูนย์เครื่องมือกลางที่มีศักยภาพรับรองงานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารได้

   - คณะวิทยาการจัดการเชี่ยวชาญด้านการตลาดการทำธุรกิจ

   - คณะเภสัชศาสตร์เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอางค์และยา

   - คณะทรัพยากรธรรมชาติเชี่ยวชาญด้านการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์

   - คณะวิศวกรรมศาสตร์เชี่ยวชาญการออกแบบสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์

สถาบันฮาลาลจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาลได้ ทั้งจะกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแก้ปัญหาในด้านพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาล ซึ่งรวมถึงระบบ logistic ที่จะทำให้การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าอาลาลไม่ได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นฮาลอม

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map