ยุทธศาสตร์วิจัยด้านฮาลาล

ยุทธศาสตร์วิจัยด้านฮาลาล  ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์

แนวทางการวิจัย

 1. พัฒนาอาหารฮาลาลให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พัฒนาด้านวัตถุดิบ และผลผลิตเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานให้ได้รับความเชื่อถือ พัฒนาการสร้างตราสินค้าและการตลาดอาหารฮาลาล

1.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อการแข่งขัน
1.2 การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล
1.3 กระบวนการผลิตตามหลักการฮาลาล
1.4 กระบวนการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มี

     คุณภาพและมีอายุเก็บรักษายาวนาน
1.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น
1.6 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
1.7 กระบวนตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
1.8 การตลาดของอาหารฮาลาลในต่างประเทศ
1.9 การสร้างตราสินค้าอาหารฮาลาลในต่างประเทศ

 1. พัฒนาระบบและกระบวนการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ได้รับความเชื่อมั่น

2.1 ความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
2.2 พัฒนาวิธีการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการติดตามการรักษา

      มาตรฐานฮาลาล

 1. พัฒนาระบบ Logistics สำหรับสินค้าฮาลาล

3.1 ความต้องการระบบขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3.2 การพัฒนาวิธีการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าฮาลาล

 1. พัฒนาธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรมให้ได้รับรอง
  มาตรฐานฮาลาล

4.1 ระบบการให้การรับรองการเชือดสัตว์ฮาลาล
4.2 พัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่ธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและ

     โรงแรม

 1. ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาล

5.1 ทัศนคติการเข้าถึงและโอกาสการใช้ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาลของผู้ประกอบ

     กิจการฮาลาล
5.2 ระบบธุรกรรมการเงินที่เอื้อต่อการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล

 1. พัฒนาการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

6.1 การผลิตและการตรวจสอบวัสดุ เพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการ

     รับรองมาตรฐานฮาลาล
6.2 การพัฒนาผลิตภัณ์เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ฮาลาล

 1. พัฒนาการผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล

7.1 การผลิตและการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่องสำอาง
     ฮาลาล
7.2 กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุผลิตเครื่องสำอางฮาลาล
7.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น
7.4 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาล
7.5 ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเครื่องสำอางฮาลาล

 1. พัฒนาระบบการบริการโรงพยาบาล

8.1 ความต้องการของการให้บริการของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.2 การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.3 ระบบการแพทย์วิถีมุสลิมที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงการดูแลรักษา   

     (medical tourism)

 1. พัฒนาการบริการสปาฮาลาล

9.1 การพัฒนาบุคลากรด้านบริการสปาฮาลาล
9.2 การพัฒนาและใช้วัสดุประกอบสปาที่มีมาตรฐานฮาลาล

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map