ยุทธศาสตร์วิจัยด้านฮาลาล

ยุทธศาสตร์

แนวทางการวิจัย

1. พัฒนาอาหารฮาลาลให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พัฒนาด้านวัตถุดิบ และผลผลิตเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการรับรองมาตรฐานให้ได้รับความเชื่อถือ พัฒนาการสร้างตราสินค้าและการตลาดอาหารฮาลาล

 

1.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อการแข่งขัน
1.2 การผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล
1.3 กระบวนการผลิตตามหลักการฮาลาล
1.4 กระบวนการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพและมีอายุเก็บรักษายาวนาน
1.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น
1.6 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
1.7 กระบวนตรวจวิเคราะห์คุณภาพและการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
1.8 การตลาดของอาหารฮาลาลในต่างประเทศ
1.9 การสร้างตราสินค้าอาหารฮาลาลในต่างประเทศ

2. พัฒนาระบบและกระบวนการให้การรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลของไทยให้ได้รับความเชื่อมั่น

 

2.1 ความต้องการพัฒนาบุคลากรผู้ให้การรับรองมาตรฐานฮาลาล
2.2 พัฒนาวิธีการตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการติดตามการรักษามาตรฐานฮาลาล

 

3. พัฒนาระบบ Logistics สำหรับสินค้าฮาลาล

3.1 ความต้องการระบบขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล
3.2 การพัฒนาวิธีการขนส่งรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการขนส่งสินค้าฮาลาล

 

4. พัฒนาธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรมให้ได้รับรอง
มาตรฐานฮาลาล

4.1 ระบบการให้การรับรองการเชือดสัตว์ฮาลาล
4.2 พัฒนาระบบการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลแก่ธุรกิจอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม

 

5. ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาล

 

5.1ทัศนคติการเข้าถึงและโอกาสการใช้ธุรกรรมการเงินแบบฮาลาลของผู้ประกอบกิจการฮาลาล
5.2 ระบบธุรกรรมการเงินที่เอื้อต่อการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล

 

6. พัฒนาการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานฮาลาล

6.1 การผลิตและการตรวจสอบวัสดุ เพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
6.2 การพัฒนาผลิตภัณ์เครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  ฮาลาล

 

7.พัฒนาการผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาล

7.1 การผลิตและการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบวัตถุดิบเพื่อการผลิตเครื่องสำอางฮาลาล
7.2 กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุผลิตเครื่องสำอางฮาลาล
7.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลจากวัสดุท้องถิ่น
7.4 การผลิตวัสดุสารทดแทนเพื่อใช้ปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาล
7.5 ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเครื่องสำอางฮาลาล

 

8. พัฒนาระบบการบริการโรงพยาบาล

 

8.1 ความต้องการของการให้บริการของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.2 การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลแบบวิถีมุสลิม
8.3ระบบการแพทย์วิถีมุสลิมที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
เชิงการดูแลรักษา (medical tourism)

 

9. พัฒนาการบริการสปาฮาลาล

9.1 การพัฒนาบุคลากรด้านบริการสปาฮาลาล
9.2 การพัฒนาและใช้วัสดุประกอบสปาที่มีมาตรฐานฮาลาล

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com