ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) คือ พัฒนาความรู้ด้านฮาลาล ชี้นำเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง สู่ภูมิภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในเอเชีย (ภายในปี 2026)

พันธกิจ (Mission) คือ

 1. พัฒนาการศึกษาด้านฮาลาลให้เป็นสากล
 2. เชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ มุ่งเน้นหลักสูตรและองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิต การตลาด การส่งออก สินค้าและบริการฮาลาลทุกระดับ ทั้งระดับวิสาหกิจชุมชน จนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 4. พัฒนาบุคลากรและปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลอย่างครบวงจร โดยดำเนินการในรูปคลังความรู้ และเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญทางฮาลาล
 5. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยให้ได้รับความเชื่อถือในระดับภูมิภาคเอเชีย และได้รับการยอมรับระดับสากล


วัตถุประสงค์ของสถาบัน

 1. ส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตสินค้า และบริการฮาลาลของประเทศ
 4. เป็นแหล่งวิชาการและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านฮาลาล ในภูมิภาคเอเชีย
 5. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาล ในระดับภูมิภาคเอเชีย

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. เครือข่ายวิจัย คณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ
 3. ผู้ประกอบการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาล

          ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การเงินและการธนาคาร โรงพยาบาลฮาลาล สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต