ผู้บริหารและบุคลากร

tab คณะผบรหาร

  asman  
     
     
parichard

Ali

santad
     
     
  Nasrin  

 


tab สำนกงานบรหาร

yupa phaisan soamsun
mareena fatin nur
waleeda intira  
     

tab ศนยวชาการ

shukree asnee nureehan
     

tab ศนยวจยและนวตกรรม

Adilan nattaya alyas
     

tab ศนยบรการวชาการและพนธกจเพอสงคม

abdulloh artnan pattama
marosee nuttaphong