ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารสถาบันฮาลาล | Board of Management


   asman  
 Ali    santad
     
   Nasrin  

 

กลุ่มงานบริหาร


 

yupa mareena fatin
nur phaisan soamsun
waleeda marosee nuttaphong
intira    

 กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม


asnee shukree artnan
nattaya nureehan  

กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม


abdulloh pattama adam
nawawee alyas