บุคลากร


ผู้บริหารสถาบันฮาลาล | Board of Management Halal Institutetawat

ดร. ธวัช นุ้ยผอม              
DR. TAWAT NOIPOM

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
Director of Halal Institute

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963 


payap

ผศ. ดร. พายัพ มาศนิยม
ASST. PROF DR. PAYAP MASNIYOM

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา
DEPUTY DIRECTOR
FOR ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963 


makatar

ดร. มักตาร์ แวหะยี              
DR. MAKATAR WAE-HAYEE

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
DEPUTY DIRECTOR
FOR ACADEMIC AND RESEARCH
  makatar.wThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-287231 


 สำนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


nasrin

 นัสริน สนยาแหละ
NASRIN SONYALEAH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  nasrin.sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289292 

mareena

มารีนา หมัดอะด้ำ
MAREENA MADADAM

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  mareena.m@psu.ac.th
  074-289295

adilan

 ดร. อดิลัน หนิมัน
DR. ADILAN HNIMAN

นักวิทยาศาสตร์
SCIENTIST
  adilan.hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289294

nattaya

 นาฏยา แหละหมัด
NATTAYA LAEHMAD

นักวิทยาศาสตร์
SCIENTIST
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289294

intira

อินทิรา อินทสะโร
INTIRA INTASARO

นักวิชาการเงินและบัญชี
FINANCE AND ACCOUNT ACADEMIC OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  074-289291

female

 วาลีด้า บูหวัง
WALEEDA BUWANG

นักวิชาการเงินและบัญชี
FINANCE AND ACCOUNT ACADEMIC OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289291

yupa

 ยุพา บินเดช
YUPA BINDECH

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  074-289295

nadia

นาเดีย วิลัยเลิศ
NADIA WILAILERD

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  074-289296


  สำนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


 

paisal

 ไพศาล แวอาลี
PAISAN WAE-ALI

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
PLAN AND POLICY ANALYSIS OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

artnan

อาร์ดนัน ยามาย
ARTNAN YAMAI

นักวิเทศสัมพันะ์
INTERNATIONAL RELATIONS OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

abdulloh

 อับดุลเลาะ โซะมะดะ
ABDULLOH SOMADA

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

arqom

มูฮำมัดอัรกอม มาปะ
MUHAMMADARQOM MAPA

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

adam

อาดัม ไกรสุทรังค์
ADAM GRAISUTRANG

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

shukree

 ซุกรี แวสอเหะ
SHUKREE WAESOHO

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

marosee

มะรอซี ลีเมาะ
MAROSEE LEEMOH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

nuttaphong

ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์
NATTAPHONG JANTARUPHUN

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

asnee

 อัสนี หวังพิทยา
ASNEE WANGPITTAYA

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

nureehan

นูรีฮาน สาและ
NUREEHAN SALEAH

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

pattama

ปัทมา ไกรสุทรังค์
PATTAMA GRAISUTRANG

นักวิชาการศึกษา
ACADEMIC SERVICE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  04-1963

fuangladda

เพื่องลัดดา ศิริ
FUANGLADDA SIRI

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

fatin

ฟาติน เตาะสาตู
FATIN TOHSATU

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ADMINISTRATIVE OFFICER
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  04-1963

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com