ผู้บริหารและบุคลากร

สถาบันฮาลาล

dsfghjkl;'

dsfghjkl;'

ผู้บริหารและบุคลากร

tab คณะผบรหาร

  asman  
     
     
parichard

Ali

santad
     
     
  Nasrin  

 


tab สำนกงานบรหาร

yupa phaisan soamsun
mareena fatin nur
waleeda intira  
     

tab ศนยวชาการ

shukree asnee nureehan
     

tab ศนยวจยและนวตกรรม

Adilan nattaya alyas
     

tab ศนยบรการวชาการและพนธกจเพอสงคม

abdulloh artnan pattama
marosee nuttaphong  

 

 

การวิจัยและพัฒนา

 

1. ต้นน้ำ

    - วัตถุดิบ การเพาะปลููก และเพาะเลี้ยง  การพัฒนาพันธุ์

    - การเก็บเกี่ยว

    - การเชือดและชำแหละ

    - ระบบการจัดหา ขนส่ง และเก็บวัตถุดิบ

2. กลางน้ำ

    - การผลิต วิธีการ เทคโนโลยี

    - พัฒนาสถานประกอบการ

    - การให้บริการตรวจวิเคราะห์

    - การได้รับรองมาตรฐาน

3. ปลายน้ำ

    - การตลาด แหล่งและข้อมูล

    - การส่งเสริมการตลาด การจัดแสดง    สินค้า

    - Logistic (การขนส่ง จัดเก็บ และ  ส่งออก)

    - ส่งเสริมผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในด้าน  ภาษา

    - Exporter

    - Trader   ฯลฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการเป็นแหล่งวิชาการที่สำคัญต่อการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาล ประกอบด้วย

   - ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   - วิทยาลัยอิสลามศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม

   - คณะวิทยาการสื่อสารเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการค้าอิเล็คทรอนิค (e-commerce)

   - คณะศิลปกรรมศาสตร์เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก

   - คณะมนุษย์และสังคมวิทยาสอนด้านภาษารวมทั้งภาษามลายู

   - ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล คณะอุตสาหกรรมเกษตรเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและกระบวนการส่งออกอาหารฮาลาล

   - ศูนย์เครื่องมือกลางที่มีศักยภาพรับรองงานวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารได้

   - คณะวิทยาการจัดการเชี่ยวชาญด้านการตลาดการทำธุรกิจ

   - คณะเภสัชศาสตร์เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องสำอางค์และยา

   - คณะทรัพยากรธรรมชาติเชี่ยวชาญด้านการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งพืชและสัตว์

   - คณะวิศวกรรมศาสตร์เชี่ยวชาญการออกแบบสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์

สถาบันฮาลาลจะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงานศึกษาค้นคว้าวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาลได้ ทั้งจะกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแก้ปัญหาในด้านพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาล ซึ่งรวมถึงระบบ logistic ที่จะทำให้การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าอาลาลไม่ได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นฮาลอม

ประวัติความเป็นมา


ความเป็นมาของสถาบันฮาลาล

          สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีแผนงานภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดภาคใต้ในการพัฒนาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้มีมติตั้งหน่วยงานชื่อ สถาบันฮาลาล เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย

       ฮาลาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยฮาลาลในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านฮาลาล ส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านฮาลาลทุกระดับ ช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลทั้งในระดับอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP - HALAL เป็นที่ยอมรับและเป็นสินค้าส่งออกเข้าสู่ตลาดฮาลาลของโลกมุสลิม พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าฮาลาลที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องการลงทุนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาล ส่งเสริมและสร้างแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นและได้รับมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 318 (7/2552) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552 ให้สถาบันฮาลาล เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล ด้วยกระบวนการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาล ช่วยส่งเสริมให้เกิดความพร้อมแบบครบวงจรในด้านอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งการพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบโลจิสติกของผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการให้บริการตามมาตรฐานฮาลาลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภัตตาคาร โรงแรม และโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้กระบวนการพัฒนาระบบคลัสเตอร์ในการส่งเสริมการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมฮาลาลไปสู่เป้าหมายเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และสามารถช่วยพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การศึกษาและสภาพชุมชนเจริญยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในโลกมุสลิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล และการให้การรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย นอกจากนี้เพื่อรองรับเศรษฐกิจเสรีอาเซียน ปี 2558 การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล จำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศและนำข้อมูลความต้องการของตลาดอาเซียนมาพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยให้มีศักยภาพเข้มแข็งพร้อมแข่งขันในตลาดการค้าเศรษฐกิจเสรีอาเซียนมากยิ่งขึ้น

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) คือ พัฒนาความรู้ด้านฮาลาล ชี้นำเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็ง สู่ภูมิภาคเอเชีย

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในเอเชีย (ภายในปี 2026)

พันธกิจ (Mission) คือ

 1. พัฒนาการศึกษาด้านฮาลาลให้เป็นสากล
 2. เชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศ มุ่งเน้นหลักสูตรและองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิต การตลาด การส่งออก สินค้าและบริการฮาลาลทุกระดับ ทั้งระดับวิสาหกิจชุมชน จนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 4. พัฒนาบุคลากรและปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลอย่างครบวงจร โดยดำเนินการในรูปคลังความรู้ และเป็นแหล่งผู้เชี่ยวชาญทางฮาลาล
 5. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 6. ส่งเสริมระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยให้ได้รับความเชื่อถือในระดับภูมิภาคเอเชีย และได้รับการยอมรับระดับสากล


วัตถุประสงค์ของสถาบัน

 1. ส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยฮาลาลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย
 2. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตสินค้า และบริการฮาลาลของประเทศ
 4. เป็นแหล่งวิชาการและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านฮาลาล ในภูมิภาคเอเชีย
 5. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาล ในระดับภูมิภาคเอเชีย

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. เครือข่ายวิจัย คณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ
 3. ผู้ประกอบการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาล

          ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การเงินและการธนาคาร โรงพยาบาลฮาลาล สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map