โครงการ ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาล

โครงการ  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาล

                             

                                                                             คณะนักวิจัย      ดร.มะรอนิง  สาแลมิง

                                                                                                นาย ทวี   นุ้ยผอม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารหะลาลเน้นส่วนวัตถุดิบดั้งเดิม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา

          ผลการวิจัยพบว่าศาสนาอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นอย่างยิ่งมีอายะฮฺอัลกุรอาน หะดีษและตำราวิทยาการอิสลามมากมายสาธยายเกี่ยวกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารมีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งในมิติทางโลกและทางธรรม โลกนี้และโลกหน้า อาหารในอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติหลัก 2 ประการคือหนึ่งหะลาล หมายถึงเป็นที่อนุมัติ สองฏอยยิบ หมายถึงดีมีประโยชน์ปราศจากโทษถูกต้องตามหลักโภชนาการ

          แหล่งที่มาของอาหารคือพืชและสัตว์ ตัวบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของอาหารมี 3 ลักษณะคือ 1.ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าหะลาล 2.ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าหะรอมหรือไม่อนุมัติ 3.ไม่มีตัวบทบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด

          โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามบริโภค ในอัลกุรอานมีอาหารประเภทสัตว์ 10 ชนิดที่ห้ามบริโภคคือ สัตว์ตายเอง เลือด หมู สัตว์ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีจนตาย สัตว์ที่ตกมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกบูชายัญ

          ท่านนบีได้ห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดเพิ่มเติมเช่น ลาบ้าน นกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว สัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก

          พืชทุกชนิดโดยรวมเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ยกเว้นพืชที่สกปรก พืชที่มีโทษหรือพิษภัย พืชที่ทำให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ

          เนื่องจากปัจจัยการผลิตอาหารหะลาล ครอบคลุมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สถานที่ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่งและการวางจำหน่าย ในขณะที่การวิจัยที่แล้วเสร็จนี้เป็นการศึกษาเฉพาะวัตถุดิบดั้งเดิมของอาหารหะลาลเท่านั้น จึงควรมีโครงการวิจัยต่อเนื่องจนครอบคลุมปัจจัยการผลิตอาหารหะลาลครบถ้วน


 

 

Comparative Study Of  Islamic On Halal Food

 

                                                                                    Researchers    Dr.Mroning Salaming

                                                                                                             Mr.Tawee Nuoporm

ABSTRACT

                        This study examines Islamic Law on seafood, emphasizing on original raw materials. Qualitative method was employed in this study. Data were collected from various sources of document. Descriptive analysis was used in data analysis.

The findings in this study show that Islam emphasizes on various aspects of food. Quranic verses, ahadith and other Islamic texts have directly and indirectly provided explanations on this subject. This is because food is important to human lives: on worldly and religious dimensions; and in this world and the hereafter. According to Islamic principles, food must have two main features i.e. halal and tayyib, meaning nutritious benefits.

Sources of food include plants and animals. Islamic principles state that original raw materials can be classified into 3 features: 1) the halal/lawful, 2) the haram or forbidden, and 3) no specific provision/neither halal nor haram.

The Islamic principles provide that all types of food are lawful, unless proven otherwise. Quran has specified 10 animals that are forbidden for consumption i.e. any animal that dies a natural death and is not slaughtered, blood, swine (pork), any animal on whom the name of anyone other than Allah is invoked, any animal killed by jerk, any animal being beaten to death, any animals fell death, any animals killed gore, any animals eaten by beast to death, and any animals being sacrificed.

The Prophet Muhammad (s.w.) prohibited some other animals, including donkey, any birds with sharp claws, any feral animals with fangs, and any animals that eat dirt as staple food.

All types of plants are legal, except dirty plants, plants that harm, intoxicated plants, and any plants impaired consciousness and mental breakdown.

This research is on original raw materials, not all factors of production of halal food. Other research should be undertaken to cover other factors of production, including production process, production facilities, production equipment, packaging, storage, transportation, and distribution.