ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

           

ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในภาคใต้ของประเทศไทย

 

 คณะวิจัย ผศ. ปริญญา เฉิดโฉม

อาจารย์ กนกพร ภาคีฉาย นางอุไรวรรณ อินทศร

              นายบัญชา สัจจาพันธ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ ความต้องการและแนวโน้มการบริโภคเนื้อแพะ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ และปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในจังหวัดสงขลา สตูล และนครศรีธรรมราช ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง และสัมภาษณ์รายบุคคล เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 72 ราย ผู้บริโภคเนื้อแพะ 123 ราย และผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ 29 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล (ภาคใต้ตอนล่าง) 117 ราย และจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้ตอนบน) 96 ราย รวมทั้งสิ้น 213 ราย ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยใช้สถิติอย่างง่ายและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้  ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

               เกษตรกรมีประสบการณ์การเลี้ยงแพะเนื้อเฉลี่ย 6 ปี การดำเนินธุรกิจเป็นแบบครัวเรือนทั้งหมด ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการจัดการการผลิตแพะเนื้อจากการศึกษาด้วยตนเอง ในรอบการผลิตที่ผ่านมา
(ปี 2554) มีพ่อพันธุ์เฉลี่ย 2 ตัว อายุ 3 ปี น้ำหนัก 48 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนใหญ่เป็นพ่อพันธุ์บอร์ ซึ่งซื้อจากฟาร์มในท้องถิ่น ราคา 10,526 บาทต่อตัว มีอายุการใช้งาน 3 ปี และมีแม่พันธุ์เฉลี่ย 27 ตัว อายุ 4 ปี น้ำหนัก 38 กิโลกรัมต่อตัว ส่วนใหญ่เป็นแพะลูกผสม ซื้อจากฟาร์มในต่างจังหวัด ราคา 6,265 บาทต่อตัว มีอายุการใช้งาน 6 ปี โดยเฉลี่ยใน 1 รอบการผลิตแม่แพะร้อยละ 82 จะตั้งท้องและร้อยละ 59.16 มีโอกาสได้ลูกแฝด ในรอบการผลิตแม่แพะให้ลูกทั้งสิ้น 29 ตัว และมีอัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 85.92 ปริมาณผลผลิตแพะร้อยละ 69 เพื่อการจาหน่าย รองลงมาใช้ทดฝูง และคืนโครงการ

               รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแบบขังสลับปล่อย โรงเรือนเป็นแบบยกพื้นขนาด 68 ตารางเมตรต่อโรงเรือน มีจำนวนเฉลี่ย 1.33 หลัง ค่าใช้จ่ายปลูกสร้าง 102,050 บาทต่อหลัง เกษตรกรส่วนใหญ่ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารทุกวัน ให้อาหารหยาบ (หญ้า ทางปาล์ม วัชพืช) เป็นหลัก เกษตรกรเกือบทั้งหมดได้ให้ยารักษาโรคแก่แพะ โดยเฉพาะยาถ่ายพยาธิ ส่วนมูลแพะใช้ใส่พืชผลทางการเกษตร และบรรจุกระสอบจำหน่าย ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน เกษตรกรทั้งหมดจำหน่ายแพะแบบเป็นตัวมีชีวิตให้ผู้บริโภคทั่วไปที่มาติดต่อซื้อหน้าฟาร์ม ซื้อขายด้วยเงินสดทั้งหมด ราคาจำหน่ายแพะเพื่อทำพันธุ์ 6,453 บาทต่อตัว และแพะเพื่อบริโภคราคา 4,154 บาทต่อตัว ซึ่งระดับราคาดังกล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่พอใจ

               สำหรับความต้องการเนื้อแพะของผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อแพะ พบว่าผู้ประกอบการ ต้องการใช้เนื้อแพะ 39 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่นิยมซื้อเนื้อแพะชำแหละจากฟาร์มในท้องถิ่นเดือนละ 5 ครั้ง ปริมาณเฉลี่ย 113 กิโลกรัมต่อเดือน และต้องชำแหละโดยคนไทยมุสลิมเท่านั้น ราคา 217 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าราคาสูงเกินไป โดยราคาที่เหมาะสม 175 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางส่วน (ร้อยละ 41) เลือกซื้อแพะแบบเป็นตัวมีชีวิต ส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ ไม่มีตำหนิ น้ำหนัก 29 กิโลกรัมต่อตัว จากฟาร์มในท้องถิ่นเฉลี่ย 5 ครั้งต่อเดือน ปริมาณ 596 กิโลกรัมต่อเดือน ราคาเฉลี่ย 180 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่พอใจในระดับราคาดังกล่าว

               สำหรับผู้บริโภคเนื้อแพะ ส่วนใหญ่ยังคงบริโภคเนื้อแพะอย่างแน่นอนในอนาคต โดยมีแนวโน้มการบริโภคเนื้อแพะในปริมาณเท่ากับปัจจุบัน สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นิยมซื้อมาบริโภคมากที่สุดคือ อาหารพร้อมรับประทาน รองลงมาคือ แพะเป็นตัวมีชีวิต และอาหารพร้อมปรุง ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเป็นหลัก ส่วนพฤติกรรมการบริโภคพบว่า 1) อาหารพร้อมรับประทานที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคมากที่สุด คือแกงแพะ มีความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี ราคาเฉลี่ย 73 บาทต่อถ้วย 2) แพะเป็นตัวมีชีวิต มีความถี่ในการบริโภคเฉลี่ย 3 ครั้งต่อปี นิยมซื้อแพะที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 19 กิโลกรัมต่อตัว ราคาเฉลี่ย 3,350 บาทต่อตัว ซึ่งผู้บริโภคเห็นว่าราคาเหมาะสมแล้ว

               จากสภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ ตลอดจนความต้องการเนื้อแพะของผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป นำมาสู่การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ พบว่าต้นทุนการผลิตแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเฉลี่ย 5,438 บาทต่อตัว ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของภาคใต้ตอนล่าง 5,719.81 บาทต่อตัว แต่กลับมีรายได้เฉลี่ย 9,219 บาทต่อตัว สูงกว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่มีรายได้เฉลี่ย 7,899 บาทต่อตัว ส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่างมีกำไรสุทธิเฉลี่ย 3,500 บาทต่อตัว สูงกว่ากำไรสุทธิเฉลี่ยของภาคใต้ตอนบน 2,461 บาทต่อตัว เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง พบว่ามี ค่า NPV มีค่ามากกว่า 0 BCR มีค่ามากกว่า 1 และ IRR มีค่ามากกว่า ร้อยละ 7 นั้นคือโครงการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ทั้งสองพื้นที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต หรือคุ้มค่าในการลงทุน

               ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์ พบว่าเกษตรกรร้อยละ 78 ประสบปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะปัญหาด้านโรคสัตว์ (โรคท้องเสียและพยาธิ) และด้านอาหารสัตว์ (อาหารขันมีราคาสูงและขาดแคลนอาหารหยาบ) ในสัดส่วนร้อยละ 42เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านพันธุ์สัตว์ (ราคาสูงและขาดแคลน) ด้านสิ่งแวดล้อม (ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ) และร้อยละ 17ประสบปัญหาด้านการตลาด (ราคาแพะไม่แน่นอนและขาดข้อมูลข่าวสารการตลาด)


 

A Feasibility  Study  of  Goat  Commercial  Farm  Investment  in the  Southern  Border  Provinces of Thailand

 

Abstract

The research aims to study the production and marketing of meat goats, the demand and consumption trends of meat goats, the feasibility study on investing in commercial meat goat farming, and problems and threats on the business operation of commercial meat goat farming in Satun, Songkhla and Nakhon Sri Thammarat Province. The secondary and primary data were collected through structured questionnaire and personal interviews. The respondents were 72 commercial goat farmers, 123 goat meat consumers, and 29 goat meat processors in the areas of Songkhla and Satun Province (lower Southern part of Thailand), which is accounted for 117 respondents, and 96 respondents from Nakhon Sri Thammarat (Upper Southern Part of Thailand), which is totally accounted for 213 respondents. The descriptive, statistics, and feasibility analysis were applied. The results are summarized below.

The farmers have experienced in goat farming for 6 years on average. The business is mostly operated as family business. Most of them learn how to manage goats farming by themselves. During the past production crop (Year 2012), there were averagely 2 male breeders, 3 years old and 48 kilograms each. Most of them are “BOER” male breeders, which were bought from local reliable farms at 10,526 baht each. Male breeders go on for 3 years. Meanwhile, female breeders are recorded as 27 breeders, 4 years old, and 38 kilogram each. Most of the goats are mixed blood (hybrid), and bought from local farms at 6,265 baht each. The breeders go on for 6 years. Averagely, during each production crop, 82% of female breeders are pregnant and 59.16% of them are found the chance of twins birth delivery. During the production crop, the female breeder generates 29 goats with the survival rate at 85.92%. The production yield is 69% of goats. All of them are for sales, herd replacement, and return to the project.

The farming model is normally confined and released. The building is a kind of platform, which is sized of 68 square meters per house. The average numbers of houses are 1.33. The construction cost is 102,050 baht each house. Most of the farmers clean the food and water containers daily. The rough feeds (grass palm leaves and weeds) are mainly applied. The farmers regularly vaccinate the goats, especially, anthelmintics. The goat manure is applied for agricultural crops and packed in a sack for sales in the same ratio of quantity. All farmers distribute live goats to general consumers in cash at ex-farm basis. The selling price is 6,453 each breeder; meanwhile, the goats for consumption are sold at 4,154 baht each goat. The farmers are satisfied with the level of selling price.

As for the demand of goat meat processors, the data reveals that the processors require 39 kilograms of goat meat each week. Most of them like to buy local dissected goat meat for 5 times with the average weight of 113

kilograms each month. In addition, goat meat must be dissected by Thai-Muslims only. The price is 217 baht per kilogram. However, the entrepreneurs express that the price is too high while the reasonable price is 175 baht per kilogram. Besides, 41% of the entrepreneurs like to buy live male goats, flawless, and 29 kilograms each from local farms. The purchases are implemented for 5 times a month at 596 kilograms each month. The average price is 180 baht each kilogram. Most of the entrepreneurs are satisfied with the mentioned price level.

In view of the consumers, they still continue to certainly consume goat meat in the future. The consumption trend is expected to be about as same as this year. The most favorable products are ready-to-eat meals. Live goats and ready-to-cook meals come the next respectively. The main purchase is religious purposes. Consumers’ behaviors are found as following details. 1) The most favorable is goat meat curry. The average consumption frequency is 5 times each year. The average price is 73 baht each bowl. 2) Next, live goats are preferable. The average consumption frequency is 3 times each year. The goats with the average weight of 19 kilograms are preferable. The average price is 3,350 baht each. The consumers agree that the mentioned price is reasonable.

Referring to the production and marketing condition of meat goat, the demand for goat meat of the entrepreneurs and customers lead to cost-return analysis and the feasibility study on commercial investment of goat farming. The results reveal as following details. The average production cost of the upper Southern part is 5,438 baht each goat. It is lower than the average production cost of the lower Southern part, which is 5,719.81 baht each goat. The average income is 9,219 baht each goat. It is higher than the average income of the upper Southern part, which is 7,899 baht each goat. Consequently, the farmers in the lower Southern part earn the average net profit of 3,500 baht each goat. It is higher than the average net profit of the upper Southern part, which is 2,461 baht each goat. Considering the feasibility study of goat farming in the upper and lower Southern part, it reveals as details. NPV is higher than 0. BCR is higher than 1, and IRR is higher than 7%. The commercial goat farming in both areas are worth for the investment.

Problems on the commercial goat production are raised as details. The farmers, 78%, encounter the production problems, especially, animal diseases (diarrhea and parasites), animal feeds (expensive rough feeds and scarcity) in the ratio of 42% equally. The varieties (high cost and scarcity) and environment (shortage of working capital) come the next. Finally, the farmers, 17%, face the marketing problem (uncertainty of goat price and lack of marketing information).