Uncategorised

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากอ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและทัศนศึกษาด้านศาสนา วัฒนธรรมของมุสลิมตำบลเกาะลันตาใหญ่ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิวสถาน จังหวัดปัตตานี

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 108 อาชีพ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สถาบันฮาลาลได้จัดเตรียมกิจกรรมการบรรยาย การตอบคำถาม และการเล่นเกมให้กับนักเรียน

ปฎิทินดำเนินงานสถาบันฮาลาล

  ประชุม   |   กิจกรรม   |   วันหยุดราชการไทย  

About us

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การเงินและการธนาคาร โรงพยาบาลฮาลาล สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต

เนื้อหาอื่นๆ...

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com