สถาบันฮาลาลร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาอาวุลย์และเกษตรอำเภอระแงะ จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มบรรจุขวด”

เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 สถาบันฮาลาลร่วมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาอาวุลย์และเกษตรอำเภอระแงะ จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มบรรจุขวด” ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาอาวุลย์บ้านลูโบ๊ะดีเเย หมู่ที่ 6 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 100 คน ได้แก่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตาอาวุลย์ กลุ่มผู้ผลิตน้ำจิ้มในบริเวณตำบลตันหยงลิมอ   ผู้ประกอบการน้ำสมุนไพร แม่บ้าน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปการยืดอายุการเก็บน้ำจิ้มบรรจุขวดด้วยวิธีพาสเจอไรส์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปน้ำสมุนไพรบรรจุขวดด้วยวิธีพาสเจอไรส์ เป็นต้น 

          สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 26 มกราคม 2562 มีพิธีเปิดโดย ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านลูโบะดีแย กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงาน โดย นางสาวนูรีฮาน สาและ นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล และกล่าวเปิดงานและกล่าวดุอาร์ โดย โต๊ะอีหม่านบ้านลุโบะดีแย หลังจากนั้น มีการเปิดวีดีทัศน์ แนะนำสถาบันฮาลาล

ช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง ฮาลาล – ฮารอม ในบทบัญญัติอิสลาม โดยนายอับดุลเลาะ โซะมะดะ นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล ได้พุดถึง ความสำคัญของหลักการฮาลาล หลักการบริโภคในอิสลาม ความแตกต่างระหว่างอาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป เป็นต้น

บรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ในการรวมกลุ่มและหลักการบริหารกลุ่มเกษตรกร และบรรยาย เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดย นักวิชาการเกษตร อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส โดย นางสาวรุสลีนา สาเมาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส

ช่วงบ่าย เป็นภาคปฏิบัติ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทำน้ำสมุนไพร ตะไคร้และใบเตยบรรจุขวด

สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 27 มกราคม 2562 ช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ฮาลาล โดย นางนัสริน สนยาเเหละ นักวิชาการศึกษา หลังจากนั้น บรรยายเรื่อง การแปรรูปอาหารและหลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน โดย ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พูดถึง วิธีการแปรรูปอาหาร และหลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน วิธีการแปรรูปโดยใช้ความร้อน ประเภทอาหารตามความเป็นกรด – ด่าง เป็นต้น

ช่วงบ่าย เป็นภาคปฏิบัติถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “กระบวนการยืดอายุการเก็บน้ำจิ้มบรรจุขวด”โดย ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวนาฏยา เเหละหมัด นักวิทยาศาสตร์ สถาบันฮาลาล ซึ่งนอกจาก ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี จะสอนเกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อนแล้ว ยังสอนหลักการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ต้องควบคุมในการใช้ความร้อนในการพาสเจอรส์ เช่น หลักการใช้ กระดาษวัด pH  เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความหวาน เป็นต้น