สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

       

            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันฮาลาล วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน อ.นาประดู่ จ.ปัตตานี จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 108 อาชีพ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

            ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ สถาบันฮาลาลได้จัดเตรียมกิจกรรมการบรรยาย การตอบคำถาม และการเล่นเกมให้กับนักเรียน โดยในช่วงแรกจะเป็นการกล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พายัพ มาศนิยม รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายบริหารและพัฒนา จากนั้นจึงเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาล และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลในอุตสาหกรรม และตอบข้อซักถามของนักเรียน จากนั้นจึงเป็นการเล่นเกมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮาลาล-ฮารอมเบื้องต้น 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com