สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสถาบันฮาลาล หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสถาบันฮาลาล หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ด้วยการคิดเชิงบวก ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา