สถาบันฮาลาลให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมรับประชุมทิศทางการดำเนินงานของสถาบันฮาลาล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันฮาลาล และประชุมเกี่ยวกับทิศทางสถาบันฮาลาลกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมในภาคใต้ ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี