ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาออนไลน์ WEBINAR SERANTAU "บทบาทวิถีฮาลาลในยุคโลกาภิวัฒน์" จัดโดย KUPU-SB ประเทศบรูไน ดารุสสลาม

วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 8.00 - 11.00 น. (9.00 - 12.00 น. ประเทศบูรไน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาออนไลน์ ภาคภาษามาลายู WEBINAR SERANTAU "Pengaruh Gaya Hidup Halal Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi" หรือ "บทบาทวิถีฮาลาลในยุคโลกาภิวัฒน์" จัดโดย KUPU-SB ประเทศบูรไน ดารุสสลาม โดยนำเสนอบทบาทของสถาบันฮาลาล ต่อการดำเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัฒน์