สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ หัวข้อ “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ หัวข้อ “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภวรรณ  ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานและกล่าวสนับสนุนการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างประเทศกล่าวสนับสนุนการจัดงาน โดย Dr.Haji Norarfan bin Haji Zainal Rector Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunie Darussalam ตัวแทน UNISSA, Brunie Darussalam แ ล ะ Prof. Dr. Hamzah Mohd Salleh Director of International Institute for Halal Research and Training, IIUM ตัวแทน INHART,IIUM, Malaysia 

การจัดการประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความทั่ทุกมุมโลก รวมทั้งสิ้น 14 ประเทศ แบ่งเป็นจากกลุ่มประเทศอาเซียนมากทีสุต (Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam) จำนวน 33 บทความ รองลงมาคือจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain, Palestine) จำนวน 17 บทความ กลุ่มประเทศแอฟริกา (Libya, Algeria, Nigeria) จำนวน 3 บทความ และจากกลุ่มประเทศยุโรป (Ukraine) จำนวน 1 บทความ ตามลำดับ

โดยมีจำนวนบทความที่นำเสนอทั้งสิ้น 54 บทความ แบ่งเป็นภาคภาษาอาหรับมากที่สุด จำนวน 34 บทความ รองลงมาคือภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 14 บทความ และภาคภาษามลายู จำนวน 6 บทความ ตามลำดับ และยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Virtual Business Matching) โดยมีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 8 ราย ด้วยกัน ผู้ขายจากไทย 5ราย โดยมีเข้าร่วมรับฟังในห้องสัมมนา มากกว่า 70 คน และรับฟังออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar มากกว่า 200 คน และรับฟังถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ Youtube Live  อีกด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุค Covid-19” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ ดังนี้

1. คุณมักกียะห์ แซมะแซ (กะฟา) จากเพจ Makee Shop

2. คุณชารีฟ เด่นสุมิตร ธุรกิจ “พินซูก” (Pinsouq) ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาล ออนไลน์

3. ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ CEO ที่ SAN FROZEN FRUIT CO., LTD

ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความสนใจรับชมผ่าน Facebook Live มากกว่า 2,000 คน