สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามร่วมกันพัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรคุณภาพด้านฮาลาล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แดอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์ไพศาล พรมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล และ จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลประจำภาคกลาง อีกทั้งยังร่วมกันสนับสนุนสถานฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล