ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่ 2)

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่ 2)

 68623805 369115677048556 4735834427530149888 n

**เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2562

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม
1. อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
2. วิธีและขั้นตอนการทำน้ำมันนวดลังกาสุกะ
3. การนวดตามแบบฉบับลังกาสุกะ
4. เกียรติบัตร

วันที่ 28 - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

** ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 500 บาท
หมายเหตุ ลงทะเบียนสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
** รายละเอียดการโอนเงิน
เลขที่บัญชี 565-491206-5
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนสถาบันฮาลาล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

** รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 26 สิงหาคม 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell : 080-8651-010

 

ลิงค์กำหนดการ  

ลิงค์ลงทะเบียน  

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2563


66215011 1496434533827877 4975102739148177408 n

1. ประกาศสถาบันฮาลาล 
2. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ          

          2.1  แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย
          2.2  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (แบบวิจัย 11)
          2.3  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)
          2.4  แบบรายงานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (แบบวิจัย 17)
          2.5  แบบกรอกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ย้อนหลัง 3 ปี (แบบวิจัย 18)
          2.6  สรุปโครงการที่กำลังดำเนินการ (แบบวิจัย 7)
3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
          3.1  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2 ฮาลาล) 
          3.2  แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5ฮาลาล)
          3.3  แบบฟอร์มการปรับปรุงไม่ปรับปรุงโครงการวิจัย (แบบวิจัย 6ฮาลาล)
          3.4  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน
          3.5  แบบตรวจสอบโครงการวิจัยฯ เบื้องต้น (แบบวิจัย 12)
          3.6  แบบแจ้งผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 131)
          3.7 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอขยาย (แบบวิจัย 14.1)
          3.8 แบบประเมินรายงานผลการวิจัยฉบับร่าง
          3.9 แบบฟอร์มแบ่งเงินงวด
4. เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณ 2563

 

สถาบันฮาลาล รับสมัครผู้ประกอบการผลิตและการบริการฮาลาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และสถานที่จัดนิทรรศการให้ได้รับมาตรฐานตอยยิบ

Toyib

สถาบันฮาลาล มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และสถานที่จัดนิทรรศการให้ได้รับมาตรฐานตอยยิบ (طيب) เพื่อการส่งเสริมให้มีมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยและการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลพร้อมลงพื้นที่ประเมินสถานประกอบการฮาลาล

ตอยยิบ ( طيب ) แปลว่า ดี มีคุณค่า ปราศจากอันตราย ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ที่คลอบคลุมถึงเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน อีกทั้งได้รับคุณค่าทางโภชนาการและยังรักษาสิ่งแวดล้อม

ตอยยิบ ( طيب ) คือสิ่งที่ดี มีคุณค่าครบถ้วน เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ซึ่งการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล แต่มีความแตกต่างกัน คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานอื่นจะยึดถือ การประกันคุณภาพความสะอาด ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น

ด้วยภาระหน้าที่ของสถาบันฮาลาล อันสำคัญข้างต้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการตลอดจนเพื่อเป็นการแนะนาและความเคร่งครัดด้านความสะอาดเสริมสร้างให้ได้มาตรฐานตอยยิบ ให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล ทางสถาบันฮาลาล จึงเห็นควรจัดทำมาตรฐานตอยยิบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในการรองรับการผลิตอาหารและบริการฮาลาล ต่อไปในอนาคต

ผู้ประกอบการสามารถ สมัครและลงทะเบียนผ่านทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดต่อสอบถาม คุณ นัสริน สนยาแหละ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ที่ 074 - 289290

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน HKTDC FOOD EXPO 2019 ณ ฮ่องกง

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน HKTDC FOOD EXPO 2019 ณ ฮ่องกง

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก
22 พฤษภาคม 2562 ประชุมรายงานตัวครั้งที่ 1
12 มิถุนายน 2562 อบรมเตรียมความพร้อม
14-20 สิงหาคม 2562 เดินทางเข้าร่วมงาน HKTDC FOOD EXPO ณ ฮ่องกง (Hong Kong)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษพอสมควร
8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
9. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายค่าตั๋วการเดินทาง
10. แนบรายละเอียดทุกอย่างตามแบบฟอร์มรับสมัครที่กำหนด
 
***ฟรีเฉพาะค่าที่พักสามคืนจากผู้จัดงาน HKTD Food Expo Hong Kong ค่าเดินทาง และอื่นๆ ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
สอบถามเพิ่มเติม คุณนัสริน สนยาแหละ โทร 084 861 4400 , 074 289 291

 

ลิงค์ลงทะเบียน  

HKTDC Food Expo 

ประกาศสถาบันฮาลาล ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562  นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ประกาศสถาบันฮาลาล ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบ้ัติ

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลงวันที่  1 มีนาคา 2562  นั้น

บัดนี้  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 7 มกราคม 2562  นั้น

บัดนี้  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล  

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com