สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรการจัดการฮาลาล รุ่นที่ 2

วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับทิศทางพันธกิจของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยสนับสนุนการเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันสถาบันฮา ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การจัดการฮาลาล รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีพ.ศ. 2560 ณ.อาคารสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ระดับปีที่ 4 และนักศึกษาที่ศึกษาจบไปแล้วจากคณะต่างๆ ดังนี้

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งมีจำนวนนักศึกษารุ่นที่ 2 จำนวน 11 คน โดยหลักสูตรครั้งที่  2 ได้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 1. กิจกรรมอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งนักวิชาการศึกษาของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้แก่
  นาย อนาวิน เปาะซู เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงแพะและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ
  นาย ชาญวิทย์ เบญจมะ นักวิชาการเกษตรอิสระ 
  ดร.อารยา เจียรมาศ และทีมงานจากแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผศ.ดร.พายัพ มาศนิยมรองผู้อำนวยการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ดร.อัสมัน แตอาลี จากสาขากฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ดร.หมะหมูด หะยีหมัด จากสาขาการเงินและการจัดการอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ดร.อดิลัน หนิมัน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 2. กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการจัดการฮาลาล (ปฏิบัติการเชือดสัตว์ปีกตามหลักศาสนาอิสลาม) การวิเคราะห์ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหินมะพาน และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ
 3. กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ ได้แก่
  3.1. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
  3.2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาล “ผลิตภัณฑ์แปรรูปนมถั่วเหลือง ลาบันซอย”
  3.3. มัสยิดกรือแซะ (การจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม)

ซึ่งช่วงการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยคณาจารย์ Dr. ABDULLA ABDELSAMA and Dr. YASIR SALAH ADAM, จาก Department of Animal Production, Faculty of Agricaltural Technology and Fish Science, Neelain University, Sudan ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนขณะมีการเรียนการสอน ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวในหลักสูตร จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศ สถาบันฮาลาลฯ เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล เพื่อให้ผู้เรียนที่ผ่านหลักสูตร ได้นำความรู้ด้านฮาลาลไปประยุกต์ใช้กับความถนัดของตนเองในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงและสานต่องานวิจัยด้านฮาลาลในระดับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com