สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับจากคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

42258272 2181050681966794 3808825282115141632 o

วันที่ 20 กันยายน 2561 ทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 จากคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความรู้วิชาการด้านฮาลาล และ์เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้แพะครบวงจรต้นแบบ แผนกเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการและวิถีฮาลาล

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com