สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมจังหวัดตรัง

วันที่ 21 กันยายน 2561 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดตรัง และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนีจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมสัมมนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมจังหวัดตรัง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมรัษฎา โรงแรมตรัง อใเมืองจังหวัดตรัง ในการได้รับเกียรติจากท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดยกิจกรรมสัมมนาประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ ฮาลาล นิยามและความหมายตามหลักศาสนาอิสลาม โดยอ.นุอฺมาน สะอะ ประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดตรัง การเสวนาหัวข้อ เยาวชนกับการใช้ชีวิตที่ฮาลาล โดย อ.ฮารูณ ราโอบ นักวิชาการอิสลามประจำสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายอับดุลเลาะ โซะมะดะ นักวิชาการศึกษาสถาบันฮาลาล และนายชานนท์ ดาหลาย รองประธานชมรมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ดำเนินดำเนินการเสวนา

จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การรับรองมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดตรังทโดยตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และการหาแนงทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานน่วมกันในอนาคต กล่าวสรุปและปิดโครงการโดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com