อุตสาหกรรมฮาลาลมาเลเซีย มีต้องการบุคลากรบริหารงานฮาลาลอีก 5,000 คน

       สื่อหลายสำนักของประเทศมาเลเซียรายงานตรงกันว่าภาคอุตสาหกรรมของประเทศยังขาดแคลนบุคลากรบริหารงานด้านฮาลาลอย่างน้อย 5,000 คน จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสหกรรมฮาลาลในมาเลเซีย

        จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมฮาลาล ทำให้ประเทศมาเลเซียมีความต้องการบุคลากรบริหารงานฮาลาลอย่างน้อย 5,000 คน ภายในอีกสามปีข้างหน้า ปัจจุบันมีบุคลากรบริหารงานฮาลาลประมาณ 10,000 คน ที่ทำงานให้กับบริษัท โรงงานหรือธุรกิจ โดยในแต่ละโรงงานจะมีบุคลากรบริหารงานฮาลาลอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีหน้าที่ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการรับรองฮาลาลและการควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล

          Datuk Mohamad Nordin Ibrahim รองผู้อำนวยการ JAKIM  (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) กล่าวไว้หลังจากพิธีปิดโครงการฝึกอบรมการให้การรับรองฮาลาลสำหรับบุคลากรบริหารงานฮาลาล ณ Universiti Sains Islam Malaysia(USIM) วันที่ 10 พศจิกายน 2559 ว่า “บุคลากรบริหารงานฮาลาลจะเป็นให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาลของบริษัทเช่น เทคโนโลยีการเชือดสัตว์และเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ความรับผิดชอบด้านฮาลาลเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะในปัจจุบันประเด็ญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฮาลาลที่ควรจะเห็นเป็นความเสี่ยงและควรจะดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพี่น้องมุสลิม  ดังนั้นพวกเขาต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท อยู่ในสภาพที่ดีปลอดภัยและมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย JAKIM นอกจากนี้พวกเขาต้องให้แน่ใจว่าการประยุกต์ใช้การรับรองฮาลาลเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือความไว้วางใจของประชาชน”


ที่มา: http://www.bharian.com.my

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com