สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ปร

2018020502

2018020501

             สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างเครือข่ายการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาหารของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

 

2018020503

            โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ได้ดำเนินมาถึงขั้นตอนสรุปผลโครงการและเผยแพร่คุณวุฒิวิชาชีพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ตลอดจนสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สามารถสรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้

            1) กำหนดความมุ่งหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และมีการกำหนดบทบาทหลักในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหารฮาลาลตามมาตรฐานอาชีพ บริหารและจัดการครัวอาหารฮาลาลตามมาตรฐานอาชีพ

            2) คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาโครงการ กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหาร   ฮาลาล รวม 6 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1 (Commis 3) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2 (Commis 2, 1) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3 (Demi chef) ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4 (Chef de partie)    ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5 (Sous-Chef) และผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 6 (Executive chef) โดยกำหนดหน่วยสมรรถนะหลักของมาตรฐานอาชีพรวมทั้งสิ้น 36 หน่วยสมรรถนะ และมีหน่วยสมรรถนะย่อยรวมจำนวนทั้งสิ้น 105 หน่วยสมรรถนะย่อย

            ทั้งนี้ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com