ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม : โครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามเพิ่มเติม : คุณนัสริน สนยาแหละ
โทร 084 861 4400 , 074 289 291

ประกาศรายชื่อ  

กำหนดการ  

 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com