ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 547

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 7 มกราคม 2562  นั้น

บัดนี้  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียน  และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล