สถาบันฮาลาล รับสมัครผู้ประกอบการผลิตและการบริการฮาลาล เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และสถานที่จัดนิทรรศการให้ได้รับมาตรฐานตอยยิบ

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 592

Toyib

สถาบันฮาลาล มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์และสถานที่จัดนิทรรศการให้ได้รับมาตรฐานตอยยิบ (طيب) เพื่อการส่งเสริมให้มีมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยและการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลพร้อมลงพื้นที่ประเมินสถานประกอบการฮาลาล

ตอยยิบ ( طيب ) แปลว่า ดี มีคุณค่า ปราศจากอันตราย ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ที่คลอบคลุมถึงเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน อีกทั้งได้รับคุณค่าทางโภชนาการและยังรักษาสิ่งแวดล้อม

ตอยยิบ ( طيب ) คือสิ่งที่ดี มีคุณค่าครบถ้วน เหมาะสม ถูกสุขอนามัย ซึ่งการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล แต่มีความแตกต่างกัน คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานอื่นจะยึดถือ การประกันคุณภาพความสะอาด ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้น

ด้วยภาระหน้าที่ของสถาบันฮาลาล อันสำคัญข้างต้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการตลอดจนเพื่อเป็นการแนะนาและความเคร่งครัดด้านความสะอาดเสริมสร้างให้ได้มาตรฐานตอยยิบ ให้แก่ผู้ประกอบการฮาลาล ทางสถาบันฮาลาล จึงเห็นควรจัดทำมาตรฐานตอยยิบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการในการรองรับการผลิตอาหารและบริการฮาลาล ต่อไปในอนาคต

ผู้ประกอบการสามารถ สมัครและลงทะเบียนผ่านทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือติดต่อสอบถาม คุณ นัสริน สนยาแหละ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ที่ 074 - 289290