ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ตามวิถีฮาลาล (อบรมนีกะห์) ครั้งที่ 1

อบรมนกะหประกาศรายชอ 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ ตามวิถีฮาลาล (ครั้งที่ 1)
วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Location : https://goo.gl/maps/ir8WK6VxrN2oU3Gq5

qr code 5

หลกเหณฑ 01


มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52 ราย ชาย 25 ราย/หญิง 27 ราย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 ไซนับ สาแม
2 ฟาตีฮ๊ะ อาหามะ
3 นินาอีมะห์ หะยีนิมะ
4 ยัสมี มะมิง
5 ฮาลีเมาะ ฮะ
6 ภัทรีนา กาโบะ
7 อนุชิตา หะยีหมัด
8 ฟาตีซัน หะยีอาแว
9 หุสนา โอะโร
10 อันฟาล กะลูแป
11 วรรณลักษณ์  บิลกอหลี
12 มูรณีย์ มะเซ็ง
13 นูรอัยณี กอและ
14 ญานา หมัดอะดั้ม
15 นูรอ มะดสาะแต
16 ซูปียะห์ เซ็ง
17 อัสหมะ​  หล้าหาบ
18 ไสฝ๊ะ เหมเภอ
19 นูรมา เจ๊ะแฮ
20 ฟาตีฮะห์ หะยีสาและ
21 พัชร​าวรรณ​ คงเนียม​
22 ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์
23 ศักการียา หลำเบ็ญสะ
24 อิลยาส ดอเลาะ
25 อาณัติ  หมาดโหยด
26 ฮาซัม เจะบากอ
27 พงพัฒน์ จันทร์ย่อง
28 ฮาพีซู ดอเลาะ
29 อิหซาน ดือราเเม
30 อดินัน  ปังเตะ
31 ฮาฟิซ หยีหีม
32 อับดลฮาฟิฎ บินอาสัน
33 บูรฮาน นาวาฮาซัน
34 อาดือนัน มอลอ
35 มุมิน เจ๊ะแหล้
36 อัยมัน  จะปะเกีย
37 อิรฟาน คาเร็ง
38 รอซาลี บินเปาะมุ
39 ฮิลมีย์ อุษมานีย์
40 นัจดี  ดอเล๊าะ
41 ฟารีดา ฮาแว
42 อารียา หว่าหลำ
43 อามีเน๊าะ มาหนะ
44 ฮานี๊ซะ เจ๊ะแฮ
45 ฮานีฟะห์ เจ๊ะเต๊ะ
46 ซูรัยยา เซ็ง
47 สาฮาเรร์ มะ
48 ไซยิดฮารูน อัลอิดรุส
49 นิกัสฟี ซอตีเมาะ
50 นรินทร์ บิลสัน
51 อนัสรูล บากา
52 อิมรอน เจ๊ะนุ๊