ประกาศ ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

631127

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 พฤศจิการยน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นั้น 

บัดนี้ การอสบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล