ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สมัครเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางการแพทย์ รุ่นที่ 1

สถาบันฮาลาล ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ สมัครเข้าร่วมอบรมทักษะการใช้ภาษาอาหรับเพื่อการบริการทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

1

63122627

แบบฟอร์มลงทะเบียน