ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) พื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ตะโลกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

OTOU 2

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันฮาลาล รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน ๒๐ อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดประกาศ