ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

OTOU 3

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

               ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พื้นที่ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

               บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดประกาศ