คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ สถาบันฮาลาล

PARICHAT

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #ขอแสดงความยินดี และ #ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป31756