ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล รับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

620123 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี้  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

620122 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

611228 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และเรื่อง ขยายเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2019

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน
Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2019

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
คัดเลือกผู้ประกอบการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวและอบรมเตรียมความพร้อมวันที่
12 กุมภาพันธ์ 62
เดินทางเข้าร่วมงาน วันที่
28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2019

1.      ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้

2.      ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.

3.      ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

4.      ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ

5.      บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย

6.      ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก

7.      ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร

8.      เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

9.      ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง

10.  ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก

 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณนัสริน สนยาแหละ
โทร 084 861 4400 , 074 289 291

 

ลิงค์ลงทะเบียน  

เอกสารรายละเอียด  

PIHEC 2019 

สถาบันฮาลาล รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมรุ่นที่ 2

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดสำหรับบุรุษเข้าใจในแนวปฏิบัติการตามวิถีมุสลิม และเพื่อให้บุรุษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน จำนวน 1,500 บาท/คน โดยสามารถโอนมายังธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ชื่อบัญชี งานบริการของสถาบันฮาลาล เลขบัญชี 565-455354-4 บัญชีฝากออมทรัพย์ และกรุณาส่งแบบตอบรับมายัง E – mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัสนี  หวังพิทยา โทร. 080-865-1010

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์

620117 21

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล 


วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

**เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 23 มกราคม 2562
( ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิลงทะเบียนคัดเลือกเพื่อออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันฮาลาล ม.อ. )

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 24 มกราคม 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามเพิ่มเติม : คุณนัสริน สนยาแหละ
โทร 084 861 4400 , 074 289 291

กำหนดการ  

 48387743 1136660516497403 8465068661365800960 n

ลิงค์ลงทะเบียน  

 

สถาบันฮาลาล ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

611228 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ขยายเวลารรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่ามีผู้มายื่นใบสมัครจำนวนน้อย ดังนั้น สถาบันฮาลาล จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี้  

สถาบันฮาลาล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา
----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี้  

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com