ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล รับสมัครผู้ประกอบการร่วมศึกษาดูงาน Food Expo Hong Kong 2018

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน
Food Expo Hong Kong 2018
ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2561 ณ Hong Kong (รับจำนวนจำกัด)
ณ ฮ่องกง (Wan Chai, Hong Kong)

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 61 นี้ ประกาศผลวันที่ 30 พฤษภาคม 61 

 

 • ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ด้านการตลาด และความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อร่วมศึกษาดูงาน งาน HKTDC Food Expo 2018, Hong Kong ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศฮ่องกง(รับจำนวนจำกัด) และรับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหาร เท่านั้น

  วัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในครั้งนี้

  1.เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในช่องทางการตลาดของฮ่องกง

  2.เพื่อศึกษาดูงานและเตรียมความพร้อมที่จะร่วมออกงานแสดงสินค้าฮาลาลในปีถัดไป

  3.เพื่อศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์

            ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสมัครได้  หรือติดต่อสอบถาม คุณนัสริน สนยาแหละ และ คุณอาร์ดนัน ยามาย เบอร์โทร 074-289292   / 073-350487

            เอกสารประกอบการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

  1. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเท่านั้น

  2. สำเนาหนังสือเดินทาง

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  4. นามบัตรผู้ประกอบการผลิตอาหารและต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

  5. ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

  6. ผู้ประกอบการมีศักยภาพพร้อมเดินทาง

   

  หมายเหตุ ผู้ประกอบการที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ (ฟรีเฉพาะค่าที่พักสามคืนจากผู้จัดงาน HKTD Food Expo Hong Kong ค่าเดินทาง และอื่นๆ ผู้ประกอบการรับผิดชอบ)

   

 

ประกาศสถาบันฮาลาล

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Food Expo Hong Kong 2018 01

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหารงานสหกรณ์อิสลาม"

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
"โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหารงานสหกรณ์อิสลาม" 
ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

การวเคราะหรายงานทางการเงน

 

กำหนดการ

โครงการ ฝึกอบรมการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหารงานสหกรณ์อิสลาม

ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561

โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เวลา                                กิจกรรม

08.40 น. – 09.00 น.             พิธีเปิดการอบรม

09.00 น. – 12.00 น.               ความรู้พื้นฐานของงบการเงินของสหกรณ์

โดย อาจารย์ศิดดิก ลาลีวัน

     รองผู้จัดการใหญ่สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล        

12.00 น. – 13.30 น.              พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาด

13.30 น. – 16.30 น.              การวิเคราะห์งบการเงิน

โดย อาจารย์อัดนัน อัลฟาริตีย์ อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน  

     และการธนาคาร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี                         

16.30 น. – 18.30 น.              ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงิน

โดย อาจารย์ศิดดิก ลาลีวัน รองผู้จัดการใหญ่                 

     สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด จังหวัดสตูล และ อาจารย์อัดนัน ฟารีตีย์

     อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

     มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

18.30 น. – 19.30 น.              รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. เป็นต้นไป               พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

เวลา                                กิจกรรม

09.00 น. – 12.00 น.              การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารงานสหกรณ์อิสลาม                           โดย ดร. ธวัช นุ้ยผอม

     ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 น. – 13.30 น.              รับประทานอาหารกลางวันและละหมาด

13.30 น. – 16.30 น.              ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์งบการเงิน

โดย อาจารย์อัลอามีน มะแต

     อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการธนาคาร

     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16.30 น. – 16.45 น.              พิธีปิดการอบรม

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

            2. เวลา 10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)

   และเวลา 14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บ่าย)

International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)

The “International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)” in conjunction with World Halal Product Exhibition 2018 (WORLD HAPEX 2018), will be held at Songkla, Thailand on July 13–14, 2018. 
Theme: Strategizing Global Halal Business through Research & Innovation

Topics of interest for submission include, but are not limited to:
• Halal Education
• Halal Foods, Pharmaceuticals & Personal Care Products
• Halal Logistics
• Halal Authentication & Sensors
• Halal breeding and Agriculture
• Muslim Friendly Tourism & Hospitality
• Islamic Finance
• Halal business & Marketing
• Shari’ah, Fiqh & Islamic Jurisprudence
• Halal standards & Regulations
• Environment & Green Technology

Please submit the abstract(s) & full paper before the deadline.
Venue: The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University, Hat Yai campus, Songkhla, Thailand

For more information and submit paper(s) :http://halalinst.psu.ac.th/i-chips

Hosted by: Halal Institute Prince of Songkla University & International Institute for Halal Research and Training, InhartIIUM

 

สถาบันฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำความสะอาดรังนกอย่างมืออาชีพตามหลักมาตรฐานฮาลาล

610331 nest

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่น (ประเทศไทย) 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำความสะอาดรังนกอย่างมืออาชีพตามหลักมาตรฐานฮาลาลวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Press Center ชั้น 3  อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 1.  เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การทำความสะอาดรังนกอย่างมืออาชีพ ตามหลักมาตรฐานฮาลาล จากผู้มีประสบการณ์ และผลการศึกษาของนักวิชาการ 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์กับนักวิจัย ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้านฮาลาล และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป 
 3. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทำความสะอาดรังนกอย่างมืออาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคอื่นๆของประเทศไทยต่อไป

จำนวน 50 คน ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้

 1. ผู้สนใจประกอบธุรกิจการทำความสะอาดรังนก
 2. ผู้ประกอบธุรกิจการทำความสะอาดรังนกและบ้านนกแอ่นกินรัง ในจังหวัดปัตตานี และใกล้เคียง 
 3. นักวิชาการด้านการผลิตภัณฑ์อาหาร แปรรูปอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร จากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และภาครัฐ 
 4. ผู้สนใจทั่วไป

 • อาหารฮาลาล และหลักมาตรฐานฮาลาล
 • มาตรฐานและเกณฑ์ใบอนุญาต GMP และ HACCP
 • กฎหมาย กฎระเบียบ และเกณฑ์ปฏิบัติสากลที่ดี
 • วิธีการเก็บรังนก คุณภาพรังนก และการเพิ่มมูลค่า
 • เกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีของการทำความสะอาดรังนก
 • วิธีการทำความสะอาดรังนก วิธีแห้ง กึ่งเปียก และเปียก
 • การนำรังนกที่สะอาดแล้วมาจัดรูปทรงใหม่
 • อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดรังนก
 • การทำให้แห้ง การเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์

 1. ดร.ศุภกร พัฒนวิวัฒน์
  นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์
 2. นายกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์
  นักวิชาการและผู้ประสบความสำเร็จด้านการทำธุรกิจนกนางแอ่นกินรัง ปากพนัง
 3. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
  อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. ปัตตานี
 4. ผศ.ดร.พายัพ มาศนิยม
  รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 5. นายอับดุลเลาะ โซะมะดะ
  นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะต้องชำระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพราะมีจำนวนที่นั่งจำกัด อัตรานี้รวมค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ วุฒิบัตร อาหารกลางวัน / อาหารว่าง และเครื่องดื่ม

หมดเขตรับสมัคร     

หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

หรือหมดเขตก่อนเพราะมีจำนวนที่นั่งจำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

โทรศัพท์ 087 - 2946638  และ 080-8651010        

ในวันเวลาราชการ

หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ : กรณีต้องการที่พัก ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ดังนี้

 • หอพักของมหาวิทยาลัย คนละ/คืนละ 100 บาท
  โทรศัพท์ 073-313930-50 โทรสาร 073-313928
 • โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี 
   โทรศัพท์ 073-335100
 • โรงแรม ริเวอร์ ลีฟวิ่ง เพลส อ.เมือง จ.ปัตตานี 
   โทรศัพท์ 073 323 333
 • โรงแรมมายการ์เด็น อ.เมือง จ.ปัตตานี  
   โทรศัพท์ 073-331055-8  โทรสาร073-336217
 • โรงแรมซี เอส ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  
  โทรศัพท์ 073-335093-4   โทรสาร 073-331620

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ

poster

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับบุรุษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561

ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

1

นายวรเชษฐ์  อุบลสูตรวนิช

 

 

2

นายรุสลี  นุห์

อาจารย์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.

3

นายอับบาส  พลับด้วง

ผู้ช่วยวิจัย

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.อ.

4

นายหมะหมูด  หะยีหมัด

อาจารย์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ม.อ.

5

นายศุภกร  ขำวิไล

นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ศูนย์การเรียนรู้ศุภกรแอนด์บอดี้สปา กรุงเทพฯ

6

นายอธิวัฒน์  กาบวัง

ผู้ประกอบการสปา

ศูนย์การเรียนรู้ศุภกรแอนด์บอดี้สปา กรุงเทพฯ

8

นายแวรอซี มะและ

รพ.สต.ยะรัง

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

9

นายแซะห์อับดุลเราะห์มาน อาเยาะแซ

รพ.สต.ยะรัง

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

10

นายมูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ

ค้าขาย/นักพัฒนา/Bunga Teh Tarik& Coffee / ชมรมเยาวชนบินยาลีมอสันติ

อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

11

นายต่วนอลิฟ โต๊ะกูบาฮา

นักศึกษาฝึกสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12

นายเจะอะหมาด  สาและ

อาชีพอิสระ

จ.สตูล

13

นายชัยรัตน์  อันอตัน

พนักงานนวด

กลุ่มนวด Kolok Massage จ.นราธิวาส

14

นายอับดุลพาตัส  โดนุ๊

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลเบตง

15

นายมูฮำหมัดยูโซ๊ะ  สันตตินบีวงศ์

รับจ้างทั่วไป

จ.ปัตตานี

16

นายนิฮัสมาวี  สาและ

พนักงานนวด

กลุ่มนวด Kolok Massage จ.นราธิวาส

17

นายอิสมาแอล  โต๊ะเจ๊ะ

หมอนวดพื้นบ้าน

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี

18

นายอับบาส  อาแวบือซา

หมอนวดพื้นบ้าน

จ.ปัตตานี

19

นายอีซอ  ดาโอ๊ะ

นวดแผนไทย

ร้านรักสุขภาพ จ.ยะลา

20

นายรุสดี  เจะเงาะ

ค้าขาย

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

21

นายอับดุลสุโก ดินอะ

อาจารย์

ศูนย์อัลกุรอานเเละภาษา qlcc โรงเรียนจริยธรรมศีกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

22

นายอับดุลเลาะ  เตาะสาตู

ทำสวน

อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี

23

นายสะรอวี  ยีเส็นเบ็ญละ

ผู้ประกอบการโรงแรม

โรงแรมอัลฟาฮัจ  เมกกาโฮม

24

นายชนันต์  ลิ่มกังวาฬมงคล

กรรมการผู้จัดการ

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

25

นายเฉลิม สัตยเสวนา

ข้าราชการเกษียณ

กองกิจการนักศึกษา

26

นายเจะบือราเฮม  ดอเลาะ

หัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มนวด Kolok Massage จ.นราธิวาส

27

นายวินัย  ปลัดสงคราม

อดีตอาจารย์

ข้าราชการเกษียณ

28

ว่าที่ร้อยเอกสามารถ  นุธรรมโชติ

ครู

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส

29

นายมะเซาฟี  เจ๊ะเงาะ

นักศึกษาฝึกงานจากร้าน i-spa

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา

30

นายมูฮำหมัดรอซาลี  เจะอาแซ

อิสระ

ปัตตานี

 

ผู้เข้าร่วมแต่งกายเสื้อยืด  กางเกงเล  เป็นชุดสำหรับปฏิบัติการนวดในวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค.61   

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากต่างจังหวัด  ทางสถาบันฮาลาล ไม่ได้จัดที่พักให้ 

แนะนำที่พักในจังหวัดปัตตานี

 1. โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
  ที่พักอยู่ในตัวเมืองสไตล์รีสอร์ท ห้องนอนน่าพัก ราคาประหยัด มีห้องอบรม ประชุมสัมมนา และสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เหมาะสำหรับครอบครัว และหมู่คณะค่ะ
  ที่อยู่ 91-92, ถนนหนองจิก-ปัตตานี, 91ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี, 94000   
  เบอร์โทร: 073-335100
  ราคาห้องพัก สามารถติดต่อกับทางที่พักได้โดยตรงค่ะ
  เว็ปไซต์ : https://www.facebook.com/โรงแรมปาร์ควิว-รีสอร์ท-ปัตตานี-628810547225345/

 2. โรงแรมซีเอส ปัตตานี
  โรงแรมขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองปัตตานี ห้องนอนน่าพัก มีสระว่ายน้ำ ห้องอบรม ประชุมสัมมนา พร้อมความสะดวกสบาย
  ที่อยู่ 99/9 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล เทศบาลเมืองปัตตานี 94000 
  เบอร์โทร: 073-335093
  ราคาห้องพัก สามารถติดต่อกับทางที่พักได้โดยตรงค่ะ
  เว็ปไซต์ : http://www.cspattanihotel.com/index.php
  facebook :  https://www.facebook.com/โรงแรม-ซีเอส-ปัตตานี-104765466338933/

 3. โรงแรมเซาว์เทอนวิว ปัตตานี โรงแรมขนาดกลาง ห้องพักราคาประหยัด มีห้องอบรมประชุมสัมมนา
  ที่อยู่ : 399 หมู่ 4 ถนนหนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 
  เบอร์โทร : 089-4544418, 073-319248-54
  เว็ปไซต์ : http://southernviewhotels.com/

 4. โรงแรมมายการ์เด้นท์ ปัตตานี (My Garden Hotel)
  โรงแรมขนาดกลาง ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองปัตตานี ห้องพักราคาถูก ประหยัด อยู่ใกล้หอนาฬิกา
  ที่อยู่ 104/31 ถนนสามัคคีสาย ต.สะบารัง อ.เมือง จังหวัดปัตตานี 
  เบอร์โทร: 073-313271
  ราคาห้องพัก สามารถติดต่อกับทางที่พักได้โดยตรงค่ะ
  เว็ปไซต์ : https://www.facebook.com/pages/โรงแรมมายการ์เด้น/183890251655379

 5. อพาร์เมนท์รายวัน River Living Place
  ที่อยู่ 113/3 ถ.โรงอ่าง อ.เมือง จังหวัดปัตตานี
  เบอร์ 083-5343333

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน "สวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 6"

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "สวัสดีอิสลาม ครั้งที่ 6" ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ณ อาคารศูนย์กีฬา sport complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สถาบันฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าในที่ดีเกี่ยวกับอิสลามให้กับผู้สนใจโดยเฉพาะพี่น้องต่างศาสนิก ผ่านกิจกรรมบรรยาย เสวนา แลกเปลี่ยนถาม-ตอบ นิทรรศการ และกิจกรรมอิื่นๆ อีกมากมาย

1

2

3

4

5

6

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อรับเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๑ อัตรา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม2560 เรื่องมีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ๑ อัตรานั้น และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงของประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม2560 เรื่องมีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ๑ อัตรานั้น และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนั้น

บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงของประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล

 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com