ข่าวสาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง มผช.

clip_43

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. ขอบข่าย

1.1 เอกสารนี้กำหนดนิยาม คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ การรับรอง การตรวจติดตามผล การยกเลิกการรับรอง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในเอกสารนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตในชุมชนที่เกิดการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมหนึ่งทั้งที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการหรือที่ไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดยธรรมชาติ หรือชุมชนในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัด และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ประกาศกำหนดไว้แล้ว

2.2 ผู้ยื่นคำขอ หมายถึง ผู้ผลิตที่อยู่ในชุมชน และ/หรือจากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)

2.3 ผู้ได้รับการรับรอง หมายถึง ผู้ยื่นคำขอที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

3.1 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

     3.1.1 เป็นผู้ผลิตในชุมชนและ/หรือจากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)

     3.1.2 เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอื่น ๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพก้าวหน้า กลุ่มธรรมชาติ เป็นต้น

 

4. การรับรอง 

4.1 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้

     4.1.1 ตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง

     4.1.2 ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง โดยสุ่มซื้อตัวอย่างที่ได้รับการรับรองจากสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ผลิตเพื่อตรวจสอบ

4.2 การขอรับรอง ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พร้อมหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

4.3 เมื่อได้รับคำขอตามข้อ 4.2 แล้ว สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จะนัดหมายการตรวจสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ หรือทดสอบ ณ สถานที่ผลิต

4.4 ประเมินผลการตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่

4.5 ใบรับรองผลิตภัณฑ์ มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในใบรับรอง

4.6 การขอต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบับใหม่ เมื่อใบรับรองฉบับเก่าสิ้นอายุ ให้ดำเนินการตามข้อ 4.2 ถึง 4.4

4.7 กรณีที่มีการย้ายสถานที่ผลิต หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งกำหนดให้ตรวจสุขลักษณะ ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ และประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และหากเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ให้ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต โดยไม่ต้องเก็บตัวอย่างส่งทดสอบ

4.8 คำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณา กรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ มีผลบังคับใช้ให้ประเมินผลกาตรวจสอบตามมาตรบานผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ กรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่มีเกณฑ์หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือการแก้ไขข้อกำหนดที่มีผลกระทบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้ทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจประเมินตามรายการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เพิ่มเติมนั้น

 

5. เงื่อนไขและการตรวจติดตาม 

5.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษา ไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการรับรอง

5.2 การประเมินผลการตรวจสอบตัวอย่างที่สุ่มซื้อ เพื่อตรวจติดตามผลต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด

5.3 การตรวจติดตามผลทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

6. การยกเลิกการรับรอง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะยกเลิกใบรับรอง กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

6.1 ผลิตภัณฑ์ที่ผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2 ครั้งติดต่อกัน

6.2 ผู้ได้รับการรับรองขอยกเลิกใบรับรอง

6.3 มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานเดิม ให้ใช้ใบรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีที่มีผู้ได้รับการรับรองนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานใหม่มีผลบังคับใช้

6.4 เมื่อใบรับรองครบอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง

6.5 กรณีมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนด เช่น การอวดอ้างเกินความเป็นจริง โฆษณาการได้รับการรับรองครอบคลุมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง

 

7. อื่น ๆ

7.1 ในกรณีที่ยกเลิกใบรับรอง ผู้ได้รับการรับรองต้องยุติการใช้สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา ที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองทั้งหมด

7.2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่รับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของผู้ได้รับการรับรองที่ได้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

 

ผังการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

อธิบายผังการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

clip_21

1.  ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้ยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในกรณีที่อยู่ในการควบคุมดูแลรับผิดชอบของจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้นๆ

2.  เจ้าหน้าที่สำนักงานรับและตรวจสอบเอกสาร(ในกรณีเอกสารการตรวจเอกสารไม่อนุมัติให้ผู้ประกอบการแก้ไขและยื่นคำร้องใหม่อีกครั้ง)

3.  สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลจากสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

4.  หลังจากได้รับการอบรมเรียบร้อยแล้วเอกสารคำร้องจะถูกนำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติคำร้อง (ในกรณีคำขอไม่อนุมัติ ให้ผู้ประกอบการแก้ไขและยื่นคำร้องใหม่อีกครั้ง)

5.  เมื่ออนุมัติคำขอแล้วสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะตั้งคณะตรวจสอบโดยคณะตรวจสอบจะประกอบไปด้วย นักการศาสนา นักวิทยาศาสตร์อาหาร  ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิต
(ผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์ ในกรณีสถานประกอบการเชือด)

6. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการก่อนการตรวจทุกครั้ง เจ้าหน้าจะทำหน้าที่ติดต่อกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายการเข้าตรวจ ในวันและเวลาที่แน่นอนคณะผู้ตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียดพร้อมการทำรายงานการตรวจและการประเมินรวมทั้งจะต้องตรวจสอบในคลังสินค้าและห้องเก็บวัตถุดิบของสถานประกอบการทั้งหมด

7. คณะผู้ตรวจสอบเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ต้องสงสัยในการผลิตให้กับสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลรวบรวมเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ยังศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและส่งคืนผลการวิเคราะห์ให้สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมรายงานการตรวจสอบ/ ผลการวิเคราะห์ LAB เพื่อส่งให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลทำการพิจารณาอนุมัติ(ในกรณีการพิจารณาอนุมัติไม่ผ่านให้ผู้ประกอบการแก้ไขและยื่นคำร้องใหม่อีกครั้ง)

8. หลังจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล(สกอจ.)พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอผลการอนุมัติต่อสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดเพื่อจะออกหนังสือรับรองการผลิตให้ผู้ประกอบการพร้อมการแต่งตั้งที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในการให้ความเข้าใจในการผลิตอาหารฮาลาล
(ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้ผู้ประกอบการแก้ไขและสามารถยื่นเอกสารขอรับรองอีกครั้งในระยะเวลาที่กำหนด)

9. เอกสารการอนุมัติและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลจะถูกยื่นเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุมัติการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

10. ในขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องรับรองฮาลาลเจ้าหน้าที่จะออกหมายเลขประจำสถานประกอบการและลงนามหนังสือสำคัญ โดย จุฬาราชมนตรีในฐานะประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด/หรือผู้มีอำนาจในกรณีประธานฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

11. เมื่อผ่านขั้นตอนการรับรองเรียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลโดยสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลดังนี้คือ. จำนวนสถานประกอบการ/สถิติการเชือด/ข้อมูลผู้ควบคุมการเชือด (Halal Supervisor)/ พนักงานเชือด/ (ในกรณีสถานประกอบการเชือด)รวมถึง ผู้ตรวจเฝ้าระวัง / ที่ปรึกษาฮาลาล

12. สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการฮาลาลเพื่อตรวจสอบดูแลการใช้เครื่องหมายรับรอง และดูแลการละเมิดเครื่องหมายรับรองและผู้ควบคุมการเชือด ในกรณีสถานประกอบการเชือด

การขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายฮาลาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในประเทศไทยการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล ผู้ผลิตจะต้องติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ “สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท)”

ประเภทของการรับรอง

การขอรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้ใช้กับกิจการ ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค
2. การเชือดสัตว์
3. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วัตถุดิบ ส่วนผสม และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลนำเข้าจากต่างประเทศ

กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย

ขั้นที่ 1 เตรียมการ

 • ผู้ประกอบการยื่นความจำนงขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 • ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและให้คำปรึกษาแนะ
 • จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ
 • ผู้ประกอบการจัดทำระบบเอกสารและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล
 • ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตามที่สถาบันฯ กำหนด
 • ที่ปรึกษาจัดทำรายงานสรุปการปรึกษาโครงการฯ

ขั้นที่ 2 ยื่นคำขอและพิจารณาคำขอ

1) ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับการตรวจรับรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(สกอจ) แล้วแต่กรณี

เอกสารเพื่อขอรับรองฮาลาล
บุคคลธรรมดา (มีแรงม้ารวม 5-20 แรงม้า และ/หรือมีคนงาน 7-20 คน ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะ)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
 • คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)
 • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1)
 • คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1
 • แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕)
 • หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม
 • ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 • แผนที่ตั้งโรงงาน

นิติบุคคล

 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • หนังสือรับรองจากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบอนุญาตตั้งโรงงานแบบ รง.2 หรือ รง.4 (ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงาน)
 • ใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2)
 • คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)
 • ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1)
 • คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1
 • แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕)
 • หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม
 • ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 • แผนที่ตั้งโรงงาน

2) เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบคำขอแล้วนำเสนอสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

4) จ่ายค่าธรรมเนียม

5) นัดหมายการตรวจสอบสถานประกอบการ

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบสถานประกอบการ

1. คณะผู้ตรวจสอบ ไปตรวจโรงงาน/สถานประกอบการ ตามที่นัดหมาย

  2. ประชุมชี้แจงร่วมกันระหว่าง คณะผู้ตรวจสอบของฝ่ายกิจการฮาลาล กับฝ่ายสถานประกอบการ ก่อนดำเนินการตรวจสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยมีขั้นตอนดังนี้

  2.1 แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกัน

  2.2 หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบชี้แจง หลักการ ระเบียบฯ เหตุผล และความจำเป็นในการตรวจพิจารณา ก่อนให้การรับรองฮาลาล

  2.3 ฝ่ายสถานประกอบการบรรยายสรุป เกี่ยวกับกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ฯลฯ ให้คณะผู้ตรวจสอบทราบ อนึ่ง คณะผู้ตรวจสอบ ประกอบ ด้วย หัวหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้าน การผลิต ส่วนฝ่ายประกอบการ จะต้องประกอบด้วย ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นสำคัญ หากจะมีผู้จัดการฝ่ายอื่นร่วมประชุม ชี้แจงด้วยก็ได้

  3. ฝ่ายสถานประกอบการ นำคณะผู้ตรวจสอบพิจารณา กระบวนการ ผลิต วัตถุดิบ สถานที่ผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จำหน่าย ฯลฯ ตามที่บรรยายสรุป

  4. คณะผู้ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ผู้ยื่นคำขอ เมื่อเห็นว่า ผู้ประกอบการ ดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

   ขั้นที่ 4 พิจารณาผลการตรวจสอบและให้หนังสือรับรอง

   1. คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพิจารณาอนุญาต
   2. เรียกเอกสารหรือผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น
   3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดให้ผู้ขอรับรองฮาลาลทราบ
   4. ในกรณีที่คณะกรรมการฯให้การรับรอง เมื่อผู้ขอรับรองฮาลาล ทำสัญญายอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับรอง และการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดจึงออกหนังสือรับรองฮาลาล ให้แก่คณะผู้ตรวจสอบรายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลพิจารณาผู้ขอ โดยมีอายุการรับรองไม่เกินหนึ่งปี
   5. ผู้ขอซึ่งได้หนังสือรับรองฮาลาลแล้ว และมีความประสงค์ ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล      คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทยจะ ออกหนังสือสำคัญ ให้ใช้ เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผู้ขอ เมื่อผู้ขอชำระ ค่าธรรมเนียม แล้ว

   ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล

   1.   ดำเนินการติดตามและกำกับดูแลสถานประกอบการ ซึ่งได้รับรองฮาลาล และหรือให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกการตรวจสอบดังนี้

      1.1 ให้มีผู้ตรวจการอาหารฮาลาล เพื่อตรวจสอบสินค้าอาหารฮาลาลในตลาด

      1.2  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน การปฏิบัติงานของ ที่ปรึกษาสถานประกอบการ

   2. ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานประกอบการ และการให้บริการ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เป็นระยะตามความเหมาะสม

   3. ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบหรือพิจารณา

   Halal Institue - Presentation

   CONTACT US

   สำนักงานหาดใหญ่
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
    0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

   สำนักงานปัตตานี

    อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
    073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
   (แฟกซ์ 073-333224 )

     halinst.psu@gmail.com