ข่าวสาร

ประกาศสถาบันฮาลาล ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ขอเลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม2560 เรื่องมีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ๑ อัตรานั้น

ในการนี้ สถาบันฮาลาขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนจากวันที่ 17 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 19 มกราคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2561“การผลิตสบู่ตำรับยาสมุนไพรไทยฮาลาล สำหรับรักษาสิว”

 16451

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2561
“การผลิตสบู่ตำรับยาสมุนไพรไทยฮาลาล สำหรับรักษาสิว”

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเบื้องต้นในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลแก่บุคลากร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน
1.2 เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ สปาฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน
1.3 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP-HALAL

2. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประมาณ 30 คน
2.1 ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรในและนอกพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
2.2 นักศึกษาและบุคลากรในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.3 ผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพในและนอกพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

3. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อก.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

สถาบันฮาลาล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

601229

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา
----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  ใบสมัคร

ประกาศสถาบันฮาลาล เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลปีนัง PIHEC2018

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่องผลการคัดเลือก
-----------------------------------------------------------------

             ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลาคริทร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน Penang International Halal Expo & Conference 2018 (PIHEC 2018) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 - 28  มกราคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ Setia SPICE รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 -22 ธันวาคม 2560

             บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

601222

ประกาศสถาบันฮาลาล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก
-------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 พฤศจิการยน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  นั้น

             บัดนี้การสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สถาบันฮาลาล รับสมัครผู้ประกอบการร่วมงาน PIHEC 2018

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อร่วมงาน The 9th Penang  Intemational Halal Expo & Conference (PIHEC2018) ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการ Setia SPICE รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาล สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือส่งโทรสาร 074-289293   

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

Penang International Halal Expo & Conference (PIHEC) 2018

  1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
  2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
  3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
  5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
  6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
  7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
  8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง
  10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

PIHEC2018 01

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
-------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา นั้น

             บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศสถาบนัฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
----------------------------------------------------------

     ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา
     บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com