ข่าวสาร

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย การผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฎิบัติการผลิตเครื่องสำอาง รุ่นที่ 2 ฟรี!!

สถาบันฮาลาล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง รุ่นที่ 2ในวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

600916 17

โครงการและกำหนดการ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  บัดนี้ การสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ได้เสร้๗สินแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

          ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นั้น บัดนี้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

          ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

 

สถาบันฮาลาลขยายเวลารับสมัครงานและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครงานและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

600709 driver

       ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา นั้น ปรากฎว่ามีผู้มายื่นใบสมัครจำนวนน้อย สถาบันฮาลาล จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้สมัคร ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  ใบสมัคร

สถาบันฮาลาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

          ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน นั้น บัดนี้การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com