ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา

driver

       ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  ใบสมัคร

สถาบันฮาลาลรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management)

halal management

สถาบันฮาลาลรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management) จำนวน 72 ขั่วโมงตลอดหลักสูตร (รวมสอบวัดผลความรู้ และศึกษาดูงาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวน 25 คนเท่านั้น) ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

- การจัดการครัวฮาลาล
- การจัดการระบบการผลิตอาหารฮาลาล
- การจัดการสถานบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
- การทำการตลาดเพื่อเจาะลูกค้ามุสลิม
- การเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย การผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฎิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ฟรี!!

สถาบันฮาลาล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

600720 21

โครงการและกำหนดการ

ประกาศสถาบันฮาลาล ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

         ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนนั้น  ในการนี้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

สถาบันฮาลาล ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเ

          ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับเป็นลูกจ้างจำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

          ตามประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา นั้น

          บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

          ตามประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ผลการสอบคัดเลือก

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้

ประกาศสถาบันฮาลาลรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์โดยสารปรับปรุง มี.ค. 60เอกสารสอบราคาซื้อตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง)


            ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้ (รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน 
            ราคากลางรถตู้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยส่งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถาบันฮาลาล ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.halinst.psu.ac.th/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7428 9291-6 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com