ข่าวสาร

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560

ประกาศสถาบันฮาลาล ขอบเขตการจ้างเหมา เอกสารสอบราคาจ้างเหมา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560
(World HAPEX 2017)


           ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะขอสอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 (World HAPEX 2017)
ราคากลางจ้างเหมาฯ เป็นจานวนเงิน 1,500,000.00 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


           กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยส่งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ สถาบันฮาลาล ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.halinst.psu.ac.th/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7428 9291-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันฮาลาล ขอเชิญร่วมงานแพะ-แกะปัตตานี ครั้งที่ 2

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงาน แพะ-แกะ ปัตตานี ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และหน่วยงานเครือข่าย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในงานมีพบกับนิทรรศการความรู้ฮาลาลและการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจรเพื่อรองรับอุตสหกรรมฮาลาล สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

600226 GoatFairPN2

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง)

ประกาศสถาบันฮาลาล บทนิยาม รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์โดยสาร แบบหนังสือค้ำประกัน แบบเอกสารบัญชีส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แบบใบเสนอราคา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง)


            ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้ (รถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 คัน ราคากลางรถตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,214,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

           กำหนดยื่นซองสอบราคาโดยส่งทางไปรษณีย์และส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถาบันฮาลาล ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.halinst.psu.ac.th/ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7428 9291-6 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Penang International Halal Expo & Conference 2017 (PIHEC 2017) ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
Penang International Halal Expo & Conference 2017 (PIHEC 2017) ครั้งที่ 8
ในระหว่างวันที่  24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ  ศูนย์นิทรรศการ Setia SPICE รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. Chicken DellBy วิชชุดาฟาร์ม
 2. บริษัท สยามเซนส์ จำกัด
 3. กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
 4. สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง จำกัด
 5. Thai Thai Food
 6. โรงแรมอ่าวนาง ปริ้นวิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา
 7. มาเรียมติ่มซำ
 8. กลุ่มน้ำพริกซัลมา
 9. ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว Befish
 10. นานาปลาสวรรค์สมุนไพร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัวพร้อมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

หากผู้ประกอบการท่านใดไม่ได้เข้ารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ทางสถาบันฯ     ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ     เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 2. รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 3. หมายเลขทะเบียนรถเข้าประเทศมาเลเซีย
 4. ภาพไฟล์โลโก้แบรนด์สินค้าหรือชื่อร้าน

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7428 9292 หรือ 084 861 4400 คุณนัสริน  สนยาแหละ  นักวิชาการศึกษา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX”

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง  ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX”

-----------------------

        ตามที่สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้กำหนดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ จัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล World Halal Product Exhibitions  นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX” ได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว   ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ นายอิมรอน หะมะ       ได้รับรางวัลมูลค่า 4,000 บาท

          รางวัลชมเชย   นายกิตติศักดิ์  ต่อเชื้อ   ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท      

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

           

หมายเหตุ ขอให้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ทั้ง 2 ท่านติดต่อกลับมายังอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 15 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ "การฝึกอบรมนวดแม่หลังคลอดตามวิถีมุสลิม"

591219 22

 

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

     ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ “การฝึกอบรมนวดแม่หลังคลอดตามวิถีมุสลิม (นวดน้ำมันลังกาสุกะ)” ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 –  16.30 น.ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการนวดแม่หลังคลอดเข้าใจ ในแนวปฏิบัติการตามวิถีมุสลิมและเพื่อให้สตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังแนบนี้
      สถาบันฮาลาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้    อัสนี  หวังพิทยา
    นักวิชาการศึกษา
โทร.080-8651010 หรือ 073-350487

สถาบันฮาลาล ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเพื่อร่วมโครงการคัดสรรผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้า PIHEC2017

 Pihec2017         

  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเพื่อร่วมโครงการคัดสรรผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้า Penang International HALAL Expo & Conference 2017 - PIHEC2017 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
 2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
 3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
 5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
 6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
 7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
 8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง
 10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก 

ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่ 9 - 27 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานตัวและเข้าร่วมอบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เดินทางร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน PIHEC2017 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560. ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประกวดตราสัญลักษณ์ World HAPEX

 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง  การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX”

-----------------------

                  ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานอันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล World Halal Product Exhibitions  จึงได้กำหนดให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “World HAPEX”  ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ ต้องสื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ฮาลาล
 2. มีความสวยงาม ทันสมัย โดดเด่น และครบถ้วนขององค์ประกอบใช้งานง่าย สร้างการจดจำ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และไม่ขัดต่อหลักการอิสลาม
 3. ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบกราฟิกเท่านั้น
 4. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันฮาลาล และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 5. จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวด 1 ชิ้นต่อคน 1 ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ แต่ต้องเป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด

 การจัดส่งผลงาน

 1. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai หรือ psd และ png ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK  แล้ว zip เป็นไฟล์เดียวทั้งหมด
 2. วางผลงานที่ออกแบบเป็นสี และขาวดำ ในแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ พร้อมอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ

ส่งผลงานที่อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ระบุหัวข้อเรื่อง “ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ World HAPEX

  กำหนดการดำเนินงาน

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 2. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2560
 3. เลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 2๐ มกราคม ๒๕๖๐ ประกาศผลวันที่ 6 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ 
 4. ผู้ชนะการประกวดแก้ไขผลงานตามความเห็นของคณะกรรมการ และส่งมอบผลงาน วันที่ 10 มกราคม 2560

รางวัลในการประกวด

      รางวัลชนะเลิศ รางวัลมูลค่า 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลชมเชย รางวัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

งานสารสนเทศ สถาบันฮาลาล โทร.073-28-6657 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศประกวดตราสัญลักษณ์ World HAPEX

 แบบฟอร์มส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ World HAPEX

logo Contest

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com