รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย การผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฎิบัติการผลิตเครื่องสำอาง รุ่นที่ 2 ฟรี!!

สถาบันฮาลาล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง รุ่นที่ 2ในวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

600916 17

โครงการและกำหนดการ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com