30825004 2009604389080887 513685216 o

 

หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management)

          สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับทิศทางพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ สนับสนุนการเป็นแหล่งความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยฮาลาลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยฮาลาลในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วยในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านฮาลาล และส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านฮาลาลทุกระดับ ดังนั้น หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศ สถาบันฮาลาลฯ เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล เพื่อให้ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้ ได้นำความรู้ด้านการจัดการฮาลาลไปประยุกต์ใช้กับความถนัดของตนเองในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงและสานต่องานวิจัยด้านฮาลาลในระดับประชาคมอาเซียนได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านฮาลาลมากยิ่งขึ้น

- เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจด้านฮาลาลเข้ากับวิชาชีพที่ถนัดของตนเองได้ในอนาคต

- เพื่อยกระดับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ทั้งในส่วนภาคการผลิต การบริการ และอื่นๆ

จำนวนชั่วโมงที่เรียนตลอดหลักสูตร

72 ชั่วโมง หรือประมาณ 10 – 15 วัน (รวมสอบวัดผลความรู้ และศึกษาดูงาน)

รูปแบบของหลักสูตร        

เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตร 10-15 วัน มีการฝึกปฏิบัติจริง สอบวัดความรู้ และศึกษาดูงาน

ภาษาที่ใช้

         หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา

         รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

         การเข้าใจหลักการศาสนาอิสลามเบื้องต้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล

การเข้าใจหลักการเชือดสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล

การจัดการระบบการผลิตอาหารฮาลาล ทั้งในรูปแบบครัวฮาลาล และระบบโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดการสถานบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม และการทำการตลาดเพื่อเจาะลูกค้ามุสลิม

การเข้าใจระบบการจัดการฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

- มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

- สอบวัดความรู้ได้คะแนนเกิน 60% ของคะแนนทั้งหมด

          - ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับใบเกียรติบัตร พร้อมกับใบรับรองผลการเรียน จากทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์