640113 HSM

วิทยาเขต หาดใหญ่
คณะ/ ส่วนงาน สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสหลักสูตร non degree    842-N01
จำนวนหน่วยกิต    9((4)-15-8)
ชื่อหลักสูตร   non degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)
ชื่อประกาศนียบัตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล (Halal System Management)

      

คำอธิบายหลักสูตร non degree ประกอบด้วย

 1. เนื้อหาชุดวิชา
  แนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆ การกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาล ขั้นตอนและการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล ทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ของชุดวิชานี้ ผู้เรียนสามารถ
  1. อธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้
  3. กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้
  4. ดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้
  5. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

      ชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่

 • ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)
 • ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย 

      1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

      2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. แต่ต้องมีประสบการณ์งานด้านฮาลาลอย่างน้อย 2 ปี

การวัดและประเมินผล

       ระดับคะแนน (A, B+, B..., E)

 อัตราค่าเล่าเรียนของชุดวิชา (บาท/คน)                    

      จำนวน 35,000 บาท/คน (ภาคปกติ)

      จำนวน 45,000 บาท/คน (ภาคสมทบ)

การเปิดรับผู้เรียน

 • จำนวนรุ่นที่เปิดต่อปี      จำนวน 2 รุ่น
 • จำนวน 60 คนต่อรุ่น

ระยะเวลาแต่ละรุ่น

       รุ่นละ 4 เดือน รุ่นที่ 1 เริ่ม มี.ค. 2564 - มิ.ย. 2564

                            รุ่นที่ 2 เริ่ม ก.ย. 2564 - ธ.ค. 2564

การจัดการเรียนการสอน

     แยกกลุ่มเรียนเฉพาะ

หน่วยงานความร่วมมือ

 • สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา
 • คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • สภาอุตสาหกรรม

 

รูปแบบกิจกรรมของ MOU  จัดการเรียนการสอนร่วมกัน

เนื้อหาชุดวิชา

     เนื้อหาชุดวิชาของหลักสูตรนี้ ใช้วิธีการกำหนดหัวข้อเนื้อหาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตร และเน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรรวม 9 หน่วยกิต (285 ชั่วโมง) ประกอบด้วยรายวิชาทฤษฎี จำนวน 4 หน่วยกิต (60 ชั่วโมง) รายวิชาปฏิบัติในห้องเรียน จำนวน 1 หน่วยกิต (45 ชั่วโมง) และรายวิชาปฏิบัติในหน่วยฝึกปฏิบัติหรือสถานประกอบการ จำนวน 4 หน่วยกิต (180 ชั่วโมง) ซึ่งมีเนื้อหาชุดวิชาดังต่อไปนี

ชุด/หน่วยการเรียนรู้ (Module)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

หัวข้อเนื้อหาการเรียนรู้

Module 1

ความรู้พื้นฐานฮาลาล-     ฮารอม

PLO1: สามารถอธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

1. ความรู้พื้นฐาน ฮาลาล-ฮารอม

1.1 ข้อกำหนดตามหลักการอิสลาม

1.2 ฮาลาล-ฮารอมกับการบริโภค

1.3 ทฤษฎีทางกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการบริโภคและอุปโภค

1.4 กฎการแปรสภาพ (อิสตีฮาละฮ์) ตามหลักการอิสลาม

Module 2

การจัดการองค์ความรู้ระบบกิจการฮาลาลของประเทศไทย

PLO2: สามารถบริการให้คำปรึกษาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้

2. มาตรฐานฮาลาลประเทศไทย

2.1 องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล

2.2 ประเภทของการรับรองฮาลาล

2.3 ขั้นตอนการตรวจ รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

2.4 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาลาล

2.5 ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ

2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการฮาลาล

2.7 แหล่งรวบรวมคำฟัตวาที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานฮาลาล

ฝึกปฏิบัติในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ

Module 3.

การจัดการมาตรฐานและกระบวนการผลิตสินค้าฮาลาล

PLO3: สามารถกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้

3. มาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรม

3.1 มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผลิตอาหาร

3.2 มาตรฐานกระบวนการผลิตที่กฎหมายบังคับใช้กับโรงงาน

3.3 กระบวนการผลิตตามหลักการฮาลาล-ฮารอมในอุตสาหกรรม

3.4 ความสอดคล้องของมาตรฐานฮาลาลกับมาตรฐานสากล

3.5 เทคโนโลยีการตรวจสอบวัตถุดับและส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร

3.6 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และส่วนผสมทางห้องปฏิบัติการ

ฝึกปฏิบัติการจัดระบบมาตรฐานฮาลาลในสถานประกอบการ

Module 4.

การจัดการระบบเอกสารในการขอมาตรฐานฮาลาล

PLO4: สามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้อุตสาหกรรมได้

4. การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการฮาลาล

4.1 เอกสารก่อนการขอรับรองฮาลาล

4.2 เอกสารการต่ออายุการรับรองผลิตภัณฑ์

ฝึกปฏิบัติการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับโรงงานหรือสถานประกอบการ

Module 5.

จรรยาบรรณและทักษะของการปฏิบัติงานของนักจัดการระบบกิจการฮาลาล

PLO5: มีทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

5. คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านฮาลาล

5.1 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทำงาน

5.2 ทักษะการประสานงาน

5.3 จริยธรรมผู้ดูแล ควบคุม และตรวจสอบมาตรฐานฮาลาล

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา

       หลักสูตรนี้มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 5 หน่วย เพื่อตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 อย่าง ดังนี้

ชุด/หน่วยการเรียนรู้ (Module)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

1. ความรู้พื้นฐานฮาลาล-ฮารอม

สามารถอธิบายแนวคิดฮาลาลและฮารอมในกระบวนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้

2. การจัดการองค์ความรู้ระบบกิจการฮาลาล ของประเทศไทย

สามารถบริการให้คำปรึกษาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการฮาลาลในด้านต่างๆได้

3.การจัดการมาตรฐานและกระบวนการผลิตสินค้าฮาลาล

สามารถกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบ กระบวนการผลิตตามหลักมาตรฐานฮาลาลได้

4. การจัดการระบบเอกสารในการขอมาตรฐานฮาลาล

สามารถดำเนินการขอใบรับรองมาตรฐานฮาลาลให้สถานประกอบการได้

5. จรรยาบรรณและทักษะการปฏิบัติงานของการจัดการระบบกิจการฮาลาล

มีทักษะการให้บริการและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพตามหลักฮาลาล

 

 ที่ปรึกษาหลักสูตร
ismaeil รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาแอ อาลี
ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
phaisan อาจารย์ ไพศาล พรหมยงค์ 
ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
asman ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อัสมัน แตอาลี 
ASST. PROF. DR.ASMAN TAEALI

> 2013 Ph.D (fiqh and Usul Fiqh) International Islamic University Malaysia, Malaysia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  กฏหมายอิสลาม(ชารีอะฮ์)/ฮาลาล คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
(ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล)

santad รองศาสตราจารย์. ดร. สันทัด วิเชียรโชติ
ASSOC. PROF. DR.SANTAD WICHIENCHOT

>2005 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Thailand
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. หาดใหญ่
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม)

nana ดร. วันอามีนา บอสตัน อลี
DR.WANAMINA ฺBOSTON ALI
 > 2017 Ph.D (Doctor of Business Administration) Victoria University, Australia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การจัดการธุรกิจ/ การจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิทยาการจัดการ)
aris อาจารย์อริศ หัสมา 
Aris Hassama
 
 > 2011 M.E (Economics) International Islamic University Malaysia, Malaysia
 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ  เศรษฐศาสตร์อิสลาม/ การกำกับดูแลองค์กรอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม


เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร

ซุกรี แวสอเหาะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  082 273 0548

                   

 

สมัครเรียน รุ่นที่ 2