ประกาศ รายชื่อทุนอุดหนุนวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ที่ผ่านการคัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง รายชือทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการจัดสรรทุนวัจิยแบบมุ่งเป้าฮาลาล งบประมาณแผ่นดิน 
สถาบันฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2559 

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุนหนุนทั่วไป รายเงินอุดนุนดำเนินงานด้านฮาลาล สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมวดเงินอุดหนุดการวิจัย จำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) สถาบันฮาลาล ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยดังกล่าว จำนวน 17 โครงการนั้น 
บัดนี้ คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล งบประมาณแผ่นดิน สถาบันฮาลาลประจำปีงบประมาณ 2559 ได้พิจารณาและคัดสรรโครงการดังกล่าว จำนวน 11 โครงการ โดยมีรายชื่อของทุนอุดหนุนการวิจัย ฯ ดังเอกสารแนบ


ประกาศโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดสรรประจำปีงบประมาณ 2559